NEPRIKLAUSOMAS (-A) STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS (-Ė) (AB „IGNITIS GAMYBA“ ORGANIZACIJOS VYSTYMO SRITIS)

Ignitis group
Vilnius
Strategija/planavimas
Vadovas
Sutartis

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-12-05

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupė“ dalimi?

Vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti AB „Ignitis grupė“ skelbia atranką į AB „Ignitis gamyba“, įmonės kodas 302648707, registruotos buveinės adresas Elektrinės g. 21, 26108 Elektrėnai (toliau – Bendrovė), nepriklausomo stebėtojų tarybos nario poziciją (organizacijos vystymo sritis) naujai 4 metų kadencijai.

Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma iš 5 (penkių) narių: 2 (dviejų) nepriklausomų narių, 2 (dviejų) Bendrovės akcininko AB „Ignitis grupė“ deleguotų atstovų ir 1 (vieno) valstybės tarnautojo. Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atlygis – stebėtojų tarybos nario fiksuotas atlygis per kalendorinį mėnesį – 1300 EUR (neatskaičius mokesčių), stebėtojų tarybos pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu iš viso 1800 EUR (neatskaičius mokesčių). Pažymėtina, kad galutinį sprendimą dėl stebėtojų tarybos nariui mokamo atlygio priims visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos galiojimo metu stebėtojų tarybos narys apdraudžiamas juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat sutartyje nustatytomis sąlygomis atlyginamos transporto, apgyvendinimo išlaidos, susijusios su stebėtojų tarybos nario atvykimu į stebėtojų tarybos posėdžius Bendrovės buveinės vietoje tais atvejais, kai stebėtojų tarybos nario nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta yra ne Lietuvos Respublikoje. Su nepriklausomo stebėtojų tarybos nario sutarties projektu galima susipažinti čia.

Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas).

Informuojame kandidatus, kad vykdant atranką jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų tvarkymo tvarka, su kuria galite susipažinti čia

Tikimės, kad Jūs:

Atitiksite bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus Atrankos aprašeTurto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus, kurie taikomi kandidatams, pretenduojantiems į nepriklausomo Bendrovės stebėtojų tarybos nario poziciją.

Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai

Bendrieji reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintinas išsilavinimas;
 • būti nesusijusiam su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo reikalavimai:

 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės (toliau - susijęs juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri yra valstybei nuosavybės teise priklausančių AB „Ignitis grupė“ akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • Nepriklausomas ST narys paskutinius vienus metus turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • Nepriklausomas ST narys turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su AB „Ignitis gamyba“, jos dukterine arba patronuojančia AB „Ignitis grupė“ bendrovėmis ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • Nepriklausomas ST narys paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Ignitis gamyba“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam nepriklausomas ST narys būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Specialieji reikalavimai:

 • Ne mažesnė nei 10 metų profesinio darbo patirtis organizacijos ir jos kultūros vystymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, motyvavimo, modelių taikymo ir (ar) diegimo, strateginių transformacijų srityse, turint priskirtą funkcinę ar pilną atsakomybę už įmonės veiklą ir rezultatus/einant įmonės vadovo ar funkcinio vadovo pareigas;
 • Darbo įmonės valdymo arba priežiūros kolegialiuose organuose patirtis (patirtis kuriant, vertinant ir kontroliuojant įmonių strateginius, rizikos valdymo planus, pagrindines investicijas, biudžetą, vidaus kontrolės sistemos efektyvumą);
 • Įmonės ar įmonių grupės veiklos valdymo ir pokyčių įgyvendinimo patirtis;
 • Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo bei tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;
 • Anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Papildomi privalumai:

 • Darbo įmonėje ar įmonių grupėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, patirtis  ir (ar) bendradarbiavimo su investuotojais patirtis;
 • Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamojo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) didelėje įmonėje ar įmonių grupėje (kuri atitinka bent du iš šių kriterijų: balansinė turto vertė didesnė nei 20 mln. EUR, pajamos didesnės nei 40 mln. EUR, darbuotojų skaičius didesnis nei 250 darbuotojų);
 • Patirtis nustatant ir įgyvendinant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos gerosios praktikos reikalavimus (angl. Environmental, Social and Governance criteria);
 • Energetikos sektoriaus veikimo principų ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų išmanymas;
 • Veiklos efektyvumo, skaitmenizacijos, inovacijų diegimo patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją;
 • gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką (laisva forma);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „J. Friisberg & Partners") atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose ir kt.

Dokumentų priėmimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 5 d. (įskaitytinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai gali pateikti šiais būdais:

 • Spaudžiant šiame skelbime esantį mygtuką „Siųsti CV!“ ir pridedant dokumentų kopijas. Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Vadovaujančiai partnerei - Nijolei Kelpšaitei (asmeniškai), Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
 • Asmeniškai. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju. Dokumentai priimami adresu: Vadovaujančiai partnerei - Nijolei Kelpšaitei (asmeniškai), Upės g. 23, LT-08128 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. (susitarus iš anksto).

Kontaktiniai asmenys:

 • Atrankos agentūros atstovas – Nijolė Kelpšaitė, mob. tel. +370 699 43033, n.kelpsaite@friisberg.lt.
 • Bendrovės kontaktinis asmuo – Talentų pritraukimo partnerė – Eglė Valančiūtė, mob. tel. +37069459435, egle.valanciute@ignitis.lt.  
 • Bendrovės kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Talentų pritraukimo partnerė – Karolina Padegimė, mob. tel. +37068670094, karolina.padegime@ignitis.lt.

Atranką vykdys atrankos komisija, kurią sudaro trys AB „Ignitis grupė“ atstovai, po vieną LR finansų ministerijos ir VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ atstovą, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą (UAB „J. Friisberg & Partners”), kuri Atrankos komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

Turėsite galimybę kartu kurti energetiškai sumanų pasaulį ir tvaresnę ateitį. Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena nuolatinius pokyčius: prisidėkite prie jų ir kasdien kurkime vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją.

Papildoma informacija kandidatams:

 1. VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus;
 2. Kandidatų į nepriklausomus kolegialaus organo narius atrankos procedūrų eiga;
 3. AB „Ignitis grupė“ strategija, veiklos sritys, tikslai;
 4. Informacija apie AB „Ignitis gamyba“;
 5. AB „Ignitis gamyba“ strategija, tikslai;
 6. Nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sutarties projektas;
 7. Konfidencialios informacijos apsaugos sutarties projektas;
 8. Akcininko lūkesčių raštas;
 9. Kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija;
 10. AB „Ignitis gamyba“ stebėtojų tarybos kompetencijų profilis.

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje.

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.

www.ignitisgrupe.lt

Viena iš jų, „Ignitis gamyba“ –  bendrovė, valdanti ir vystanti strateginės svarbos elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Bendrovė padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų patikimumą ir saugumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.

www.ignitisgamyba.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.