Asmens duomenų tvarkymas

Privatumo pranešimas

Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai kaip AB „Ignitis grupė“, įmonės kodas 301844044, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.

Pranešimo nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims, kurie lankosi Svetainėje ir (ar) Bendrovei pateikia savo asmens duomenis (toliau – Asmenys). Visi Asmenys, naudodamiesi Svetaine ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiuo Pranešimu bei sutinka su Pranešime pateikiamomis sąlygomis. Bendrovė turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Pranešimą apie tai paskelbdama Svetainėje.

Sąvokos

Pranešime naudojamos vartojamos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Kitos Pranešime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė tvarkydama Asmens duomenis:

 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kai Asmenys kreipiasi į Bendrovę teikdami klausimus ir informaciją Bendrovei paštu, el. paštu ar telefonu vadovaudamasi sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų ir kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei objektų saugumą gali vykdyti vaizdo stebėjimą vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Atrankų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kai Asmenys teikia savo gyvenimo aprašymus (CV) ir kitą informaciją, dalyvaudami Bendrovės arba kitos Bendrovės grupės įmonės skelbiamose atrankose į darbo pozicijas arba norėdami atlikti praktiką vadovaudamasi sutikimo pagrindu.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Asmens duomenų gavimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba Bendrovė gauna iš kitų šaltinių, tokių kaip valstybės ar privačių asmenų valdomi registrai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės  vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės Klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz., numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo, susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

 • susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 • ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 • prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;
 • gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 • prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz., laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 • nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Asmenys gali kreiptis dėl šio Pranešimo arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, el. paštu grupe@ignitis.lt arba žodžiu (8 5) 278 2998.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Slapukai ir jų naudojimas

Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Svetainėje naudojami slapukai: PHPSESSID, kuriame saugomas sesijos ID, per kurį susisieja Svetainės lankytojo informacija serveryje ir naršyklėje ir „cookies_notification_closed“, kuris naudojamas slapukų juostos uždarymo būsenai saugoti.

Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Vartotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

Kandidatų duomenų tvarkymas

Bendrovė tvarko Kandidatų asmens duomenis, siekdama įvertinti asmens tinkamumą eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, bei darbo sutarties sudarymo tikslu ir pagrindu.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų ir/ar iš trečiųjų asmenų (pvz., Bendrovės grupės įmonių darbuotojams rekomendavus Kandidatą), karjeros socialinių tinklų (pvz., „Linkedin“).

Duomenys, kuriuos Asmuo pateikė Bendrovei atsiųsdamas savo gyvenimo aprašymą (CV) bei kitą informaciją siekdamas dalyvauti atrankoje į darbo poziciją arba praktiką Bendrovėje arba kitoje Bendrovės grupės įmonėje, yra saugomi ir naudojami Bendrovės grupės skelbiamose atrankose 2 (dvejus) metus po Asmens kandidatūros įvertinimo (tiek sėkmingo, tiek nesėkmingo), savanoriško atsisakymo dalyvauti atrankoje arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl tokio duomenų tvarkymo. Pažymėtina, kad jeigu Asmuo per 2 metus dar kartą teikė savo kandidatūrą, Duomenų saugojimo terminas skaičiuojamas po paskutinės kandidatūros įvertinimo.

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, perduoda tvarkomus Asmens duomenis kitoms Bendrovės grupės įmonėms siekdama tinkamai įvykdyti atranką į laisvą poziciją Bendrovėje arba kitoje Bendrovės grupės įmonėje.

Asmenys, pateikdami savo kandidatūrą dalyvauti daugiau nei vienoje Bendrovės grupės vykdomoje atrankoje ir pažymėdami, kad su Kandidatų duomenų tvarkymo politika susipažino, sutinka, kad jų dalyvavimo visose atrankose duomenys, t. y. visos pozicijos, į kurias asmuo pateikė savo kandidatūrą, bus matomos atrankas vykdantiems asmenims. Šie duomenys bus tvarkomi (matomi sistemoje) tiek laiko, kiek tvarkomi ir kiti kandidato duomenys priklausomai nuo jo sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Asmuo atšaukia savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo.

Asmenys, kurie išreiškė norą dalyvauti Bendrovės grupėje skelbiamose atrankose į darbo poziciją ar praktiką, yra atsakingi už savo duomenų perdavimą Bendrovei ir turi neribotą teisę šiuos duomenis valdyti, t. y. Kandidatų Portalo SmartRecruiters sistemoje sukurtoje paskyroje Kandidatas bet kada turi teisę / gali:  

Pažymėtina, kad tam, jog asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės grupės įmonėse skelbiamose atrankose, jis turi sutikti dėl jo kaip Kandidato asmens duomenų tvarkymo pažymėdamas, kad perskaitė ir suprato Bendrovės privatumo pranešimą.  

Asmenys, kurie pateikdami savo kandidatūrą dalyvauti atrankoje nedavė sutikimo naudoti jų Asmens duomenis Bendrovės grupės įmonėse skelbiamose atrankose, bus prašomi jį pateikti. Kandidatas turi pateikti sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Bendrovės grupės įmonėse vykdomose atrankose per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo jam išsiuntimo.

Priminimas apie prašymą pateikti sutikimą Asmens duomenis naudoti Bendrovės grupės įmonėse vykdomose atrankose yra siunčiamas du kartus:

 • likus 7 (septynioms) dienoms iki minėto termino pabaigos;
 • likus 48 (keturiasdešimt aštuonioms) val. iki minėto termino pabaigos.

Pažymėtina, kad Kandidatui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po pranešimo išsiuntimo nepateikus jokio atsakymo, jo duomenys bus automatiškai ištrinami iš Bendrovės grupės įmonėse vykdomų atrankų duomenų bazės ir SmartRecruiters sistemos duomenų bazės.

Bendrovėje veikia rekomendavimo sistema, kurios metu Bendrovės grupės įmonių darbuotojai teikia informaciją apie potencialius kandidatus. Rekomenduojantis darbuotojas įsipareigoja informuoti potencialų kandidatą apie jo Asmens duomenų teikimą Bendrovei. Pateikus rekomendaciją, apie potencialų kandidatą, rekomenduojamas kandidatas gauna automatinį laišką su prašymu leisti naudoti jo Asmens duomenis Bendrovės grupės įmonėse vykdomose atrankose.

Bendrovės grupės įmonės savo veikloje vadovaujasi skaidrumo, nešališkumo, nulinės tolerancijos korupcijai principais, todėl vienas iš keliamų reikalavimų kandidatams yra nepriekaištinga reputacija. Šiuo tikslu Bendrovė gali rinkti Kandidato, pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, viešai prieinamus asmens duomenis (įskaitant ir visą internete prieinamą informaciją), susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Patikrinimui atlikti prašome kandidato pateikti ir šiuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis – kandidato asmens kodą ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą.  Duomenis iš buvusio darbdavio Bendrovė gali rinkti tik prieš tai informavusi kandidatą, o iš esamo darbdavio – tik gavusi Kandidato sutikimą. Pažymime, kad tik gavę teigiamą patikrinimo išvadą dėl nepriekaištingos reputacijos, su kandidatu sudarysime darbo sutartį.

Kandidatų duomenų tvarkymas atrankos proceso kokybės gerinimo tikslais

Bendrovė siekdama pagerinti atrankos proceso kokybę, teiraujasi Kandidatų grįžtamojo ryšio apie jų patirtį dalyvaujant atrankoje, išsiunčiant apklausą Kandidato nurodytu el. pašto adresu.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų. Šie duomenys gali būti perduodami kitoms Bendrovės grupės įmonėms ir paslaugų teikėjams (pvz., SmartRecruiters GmbH; STARRED B.V. ir kt.).

Kandidatų asmens duomenys apklausos vykdymo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatų duomenys bus tvarkomi 2 (dvejus) metus po sutikimo pateikimo arba iki tol, kol Kandidatas atšaukia savo sutikimą. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami nesutikimo motyvų, gautame laiške paspaudžiant „unsubscribe“ mygtuką. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kandidatų duomenų tvarkymas pranešimų apie darbo pasiūlymus siuntimo tikslais

Bendrovė siekdama pagerinti atrankos proceso kokybę, sudaro galimybę Kandidatams prenumeruoti darbo pasiūlymus.

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Kandidatų. Šie duomenys yra perduodami Bendrovės paslaugų teikėjams SmartRecruiters.

Kandidatų asmens duomenys pranešimų apie darbo pasiūlymus siuntimo tikslais tvarkomi sutikimo pagrindu. Kandidatai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nenurodydami nesutikimo motyvų, gautame laiške paspaudžiant „unsubscribe“ mygtuką. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų̨ tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.