NEPRIKLAUSOMAS STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS (-Ė) (AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ ORGANIZACIJOS VYSTYMO SRITIS)

Ignitis group
Vilnius
Strategija/planavimas
Vadovas
Sutartis

Kviečiame kandidatuoti iki 2021-12-05

Ar norite tapti įmonės „Ignitis grupė“ dalimi?

Vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti AB „Ignitis grupė“ skelbia atranką į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (teisinė forma – akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Laisvės per. 10, Vilnius) (toliau – Bendrovė), stebėtojų tarybos nepriklausomo nario poziciją (organizacijos vystymo sritis) naujai 4 metų kadencijai.

Bendrovės stebėtojų taryba sudaroma iš 6 (šešių) narių: 2 (dviejų) nepriklausomų narių, 2 (dviejų) Bendrovės akcininko AB „Ignitis grupė“ deleguotų atstovų, 1 (vieno) darbuotojų atstovo ir 1 (vieno) valstybės tarnautojo.  Bendrovės stebėtojų taryba renkama 4 metams, kadencijos pradžia – nuo paskyrimo datos, pabaiga – po 4 metų nuo paskyrimo datos.

Atlygis – stebėtojų tarybos nario fiksuotas atlygis per kalendorinį mėnesį – 1300 EUR (neatskaičius mokesčių), stebėtojų tarybos pirmininko pareigų ėjimo laikotarpiu iš viso 1800 EUR (neatskaičius mokesčių). Pažymėtina, kad galutinį sprendimą dėl stebėtojų tarybos nariui mokamo atlygio priims visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas.

Sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos galiojimo metu stebėtojų tarybos narys apdraudžiamas juridinių asmenų organų civilinės atsakomybės draudimu. Taip pat sutartyje nustatytomis sąlygomis atlyginamos transporto, apgyvendinimo išlaidos, susijusios su stebėtojų tarybos nario atvykimu į stebėtojų tarybos posėdžius Bendrovės buveinės vietoje tais atvejais, kai stebėtojų tarybos nario nuolatinė gyvenamoji ar darbo vieta yra ne Lietuvos Respublikoje. Su nepriklausomo stebėtojų nario sutarties projektu galima susipažinti čia.

Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintu Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašu (toliau – Atrankos aprašas).

Informuojame kandidatus, kad vykdant atranką jų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis AB „Ignitis grupė“ Asmens duomenų tvarkymo tvarka, su kuria galite susipažinti čia

Tikimės, kad Jūs:

Atitiksite bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, ir Bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus, kurie keliami pretenduojantiems į nepriklausomo Bendrovės stebėtojų tarybos nario poziciją.   

Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai

Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus Bendrovės stebėtojų tarybos narius, turi atitikti bendruosius, nepriklausomumo ir specialiuosius reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme, ir Bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus.

Bendrieji reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis ar jam prilygintinas išsilavinimas;
 • būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
 • būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
 • turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.

Nepriklausomumo kriterijai:

 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterinių arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ir su jomis susijusio juridinio asmens, kurio dalyvės, dalininkės ar steigėjos yra nurodytos bendrovės (toliau – susijęs juridinis asmuo), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuri yra valstybei nuosavybės teise priklausančių AB "Ignitis grupė" akcijų valdytoja, ar jai pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterinių ar patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovių ar susijusio juridinio asmens, kolegialaus organo narys, vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienus metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš šių juridinių asmenų, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • Nepriklausomas ST narys paskutinius vienus metus turi nebūti AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterinės, patronuojančios AB „Ignitis grupė“ ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterinės  arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“ bendrovės ar susijusio juridinio asmens dalyvio, vadovo ar kolegialių organų narių artimas asmuo – sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, taip pat jų tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai;
 • Nepriklausomas ST narys turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterine arba patronuojančia AB „Ignitis grupė“ ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės negu 1 000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;
 • Nepriklausomas ST narys paskutinius 2 metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterinės arba patronuojančios AB „Ignitis grupė“" bendrovės ar susijusio juridinio asmens auditą, partneris, dalyvis, vadovas, kolegialaus organo narys arba darbuotojas;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti AB „Energijos skirstymo operatorius“, jos dukterinės arba patronuojančios AB "Ignitis grupė" bendrovės, kolegialaus organo narys ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam nepriklausomas ST narys būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienų metų laiko tarpas;
 • Nepriklausomas ST narys turi nebūti daugiau negu keturių valstybės ar savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narys.

Specialieji reikalavimai:

 • Ne mažesnė nei 10 metų profesinio darbo patirtis organizacijos ir jos kultūros vystymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, motyvavimo, modelių taikymo ir (ar) diegimo, strateginių transformacijų srityse, turint priskirtą funkcinę ar pilną atsakomybę už įmonės veiklą ir rezultatus / einant įmonės vadovo ar funkcinio vadovo pareigas;
 • Darbo įmonės valdymo arba priežiūros kolegialiuose organuose patirtis (patirtis kuriant, vertinant ir kontroliuojant įmonių strateginius, rizikos valdymo planus, pagrindines investicijas, biudžetą, vidaus kontrolės sistemos efektyvumą);
 • Verslo strategijos formavimo ir įgyvendinimo bei tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;
 • Įmonės ar įmonių grupės veiklos valdymo ir pokyčių įgyvendinimo patirtis;
 • Anglų kalbos pažengusio vartotojo (B2) lygiu mokėjimas.

Papildomi privalumai:

 • Darbo įmonėje ar įmonių grupėje, kuri įtraukta į vertybinių popierių biržos sąrašus ar kurią siekiama įtraukti į vertybinių popierių biržos sąrašus, patirtis  ir (ar) bendradarbiavimo su investuotojais patirtis;
 • Per pastaruosius 10 metų ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamojo darbo (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo) didelėje įmonėje ar įmonių grupėje (kuri atitinka bent du iš šių kriterijų: balansinė turto vertė didesnė nei 20 mln. EUR, pajamos didesnės nei 40 mln. EUR, darbuotojų skaičius didesnis nei 250 darbuotojų);
 • Patirtis nustatant ir įgyvendinant aplinkosaugos, socialinio atsakingumo ir įmonių valdysenos gerosios praktikos reikalavimus (angl. Environmental, social and governance criteria);
 • Energetikos sektoriaus veikimo principų ir energetikos sektoriaus vystymosi tendencijų išmanymas;
 • Veiklos efektyvumo, skaitmenizacijos, inovacijų diegimo patirtis.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:

 • kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją
 • gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
 • kandidato asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
 • motyvacinį laišką (laisva forma);
 • išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

Atrankos komisijos ir (ar) atrankos agentūros (UAB „J. Friisberg & Partners”) atstovų prašymu gali būti prašoma pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems, nepriklausomumo ir specialiesiems reikalavimams.

Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose ir kt.

Dokumentų priėmimo terminas: 2021 m. gruodžio 5 d. (įskaitytinai).

Kandidatai dokumentus atrankos agentūrai gali pateikti šiais būdais:

 • Spaudžiant šiame skelbime esantį mygtuką „Siųsti CV!" ir pridedant dokumentų kopijas;
 • Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą), adresu: Vadovaujančiai partnerei – Nijolei Kelpšaitei (asmeniškai) Upės g. 23, LT- 08128 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. Pridedamos dokumentų kopijos;
 • Asmeniškai. Pateikiamos dokumentų kopijos. Dokumentai priimami adresu:  Vadovaujančiai partnerei – Nijolei Kelpšaitei (asmeniškai), Upės g. 23, LT- 08128 Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. (susitarus iš anksto);
 • Dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.

Kontaktiniai asmenys:

 • UAB J. Friisberg & Partners atstovas – Vadovaujanti partnerė – Nijolė Kelpšaitė,  mob. tel.  +370 699 43033, n.kelpsaite@friisberg.lt
 • AB „Ignitis grupė“ kontaktinis asmuo – Talentų pritraukimo partnerė – Karolina Padegimė, mob. tel. +37068670094, karolina.padegime@ignitis.lt.   
 • AB „Ignitis grupė“ kontaktinį asmenį pavaduojantis asmuo – Talentų pritraukimo partnerė – Eglė Valančiūtė, mob. tel. +37069459435, egle.valanciute@ignitis.lt.   

Atranką vykdys Atrankos komisija, kurią sudaro trys AB „Ignitis grupė“ atstovai, po vieną Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir VšĮ „Valdymo koordinavimo centras“ atstovą, pasitelkiant išorinę atrankos agentūrą (UAB „J. Friisberg & Partners“), kuri Atrankos komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.

Prisijungti prie mūsų verta, nes:

Turėsite galimybę kartu kurti energetiškai sumanų pasaulį ir tvaresnę ateitį. Energetikos sektorius visame pasaulyje išgyvena nuolatinius pokyčius: prisidėkite prie jų ir kasdien kurkime vis geriau, sumaniau ir patogiau veikiančią energiją.

Papildoma informacija kandidatams:

Apie mus:

„Ignitis grupė“ – didžiausia biržoje listinguojama bendrovė ir energetikos lyderė Baltijos šalyse. Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto ir teikia visas paslaugas, reikalingas energetiškai sumaniam pasauliui.

Didelis dėmesys čia skiriamas žaliosios energetikos plėtrai – siekiame tapti pagrindiniu naujosios energetikos kompetencijų centru regione bei paskirstytosios energetikos sprendimų lyderiu tarptautinėje rinkoje.

Grupės įmonės gamina energiją, ją tiekia, skirsto, teikia kitas energetikos paslaugas gyventojams ir verslui. Jos veikia Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje, o investicijos į inovacijų projektus siekia ir Jungtinę Karalystę, Norvegiją, Prancūziją, Izraelį.

www.ignitisgrupe.lt

Viena iš jų, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) užtikrina nenutrūkstamą energijos tiekimą šalies žmonėms. Bendrovė eksploatuoja bei prižiūri elektros ir dujų skirstomuosius tinklus, stiprina jų patikimumą, taip pat diegia išmaniuosius sprendimus, rūpinasi tinklų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu, garantiniu elektros ir dujų tiekimu.

ESO rūpinasi daugiau nei 126 tūkst. km elektros oro ir kabelių linijomis, eksploatuoja per 9 tūkst. km dujotiekių.

www.eso.lt

„Ignitis grupė“ yra lygias galimybes užtikrinanti darbovietė, kurioje laukiami visi kandidatai, nediskriminuojant dėl jų rasės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos ar seksualinės tapatybės, amžiaus, negalios ar dėl kitų su darbo vykdymu tiesiogiai nesusijusių požymių.