Vystydama žaliąją energetiką, „Ignitis grupė“ sieks labiau atliepti bendruomenių poreikius

2021 m. gegužės 20 d.
jegaines
  • „Ignitis grupės“ įmonės kuria nuoseklų ir vieningą bendradarbiavimo su bendruomenėmis, įsikūrusiomis šalia vystomų ir veikiančių atsinaujinančios energetikos objektų, modelį.
  • Atsiliepiant į bendruomenių poreikius, viena iš modelio dalių bus ir finansinės paramos artimų bendruomenių projektams ir iniciatyvoms skyrimas.

„Ignitis grupės“ įmonės stiprina bendradarbiavimą su bendruomenėmis. Šalia grupei priklausančios tarptautinės žaliosios energetikos bendrovės „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių įmonių vystomų ir veikiančių žaliosios energetikos objektų įsikūrusios bendruomenės galės gauti finansinę paramą jų nariams vertę kuriančių projektų įgyvendinimui.

Balandį–gegužę atlikta visuomenės nuomonės apklausa* parodė, kad 76 proc. respondentų mano, jog sausumos vėjo energetika Lietuvoje turi būti plečiama. Tuo pačiu pastebima, kad vėjo elektrinių parko vystymas artimoje respondentams aplinkoje jau keltų daugiau klausimų – palankiai tai vertintų apie 33 proc. respondentų. Kaip pagrindinius aspektus, kurie paskatintų labiau palaikyti vėjo energetikos plėtrą, respondentai dažniausiai minėjo galimybę mažiau mokėti už energiją arba gauti kokią nors finansinę kompensaciją. Taip pat minėtas ir išsamesnės informacijos bei pastangų užtikrinti, kad įtaka aplinkai būtų kuo mažesnė, poreikis.

„Ignitis grupės“ bendradarbiavimo su vietinėmis bendruomenėmis modelyje dabar didžiausias dėmesys skiriamas glaudaus ir nuoseklaus abipusio ryšio palaikymui su bendruomenėmis. Atsižvelgiant į pastarųjų poreikius, siūlomos įvairios veiklos ir užsiėmimai susiję su švietimu apie energetikos sektorių, ekskursijos į „Ignitis grupės“ įmonių valdomus objektus ir pan.

Kelerius pastaruosius metus nė viena Grupės įmonė jokios finansinės paramos neskyrė. Vis dėlto, įvertinus bendruomenėms daromą įtaką ir išsakomus jų poreikius dėl paramos įvairiems kultūriniams ir infrastruktūriniams bendruomenių projektams, ši galimybė vėl buvo svarstoma Grupės valdymo organuose. Nuspręsta, kad paramą galės teikti tik „Ignitis renewables“ ir jos dukterinės bendrovės, įgyvendindamos žaliosios energetikos plėtros projektus.

„Kryptinga ir tvari žaliosios gamybos plėtra yra įtvirtinta „Ignitis grupės“ strategijoje. Tai neįmanoma be ilgalaikių, tvirtos kaimynystės santykių su bendruomenėmis, šalia kurių vystome savo veiklą. Naujasis bendradarbiavimo modelis sustiprins skaidrumo ir atvirumo kultūrą ir suteiks galimybę dar labiau atsižvelgti į bendruomenių interesus vieningai ir tikslingai skiriant paramą pagrįstiems jų poreikiams“, – sako „Ignitis renewables“ generalinis direktorius Aleksandr Spiridonov.

Pirmąjį kvietimą teikti paraiškas paramai gauti planuojama paskelbti jau birželio mėnesį. Paraiškas galės teikti bendruomenės tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse, kuriose veiklą vysto „Ignitis renewables“ ar jos dukterinės bendrovės. Gautas paraiškas pagal sudarytą metodiką vertins iš grupės darbuotojų sudarytas komitetas, paramos skyrimą tvirtins „Ignitis renewables“ valdyba.   Baigusios projektus, bendruomenės turės pateikti jų įgyvendinimo ataskaitą.

Parama galės būti skiriama tik iš „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių bendrovių uždirbto pelno. Tai, kokia pelno dalis skiriama paramai, bus sprendžiama konkrečios bendrovės akcininkų susirinkime, atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną ir įgyvendinamus projektus.

Grupės paramos skyrimo politiką, Paramos valdymo taisykles bei kitus susijusius dokumentus galima rasti „Ignitis grupės“ svetainėje adresu www.ignitisgrupe.lt/lt/bendruomenes

Plačia apimtimi per visą šalį anksčiau veikęs ir nepakankamą pridėtinę vertę artimoms Grupei bendruomenėms kūręs paramos fondas paramos nebeskiria nuo 2018 m. ir yra likviduojamas.

* Reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą UAB „Ignitis renewables“ užsakymu 2021 m. balandžio–gegužės mėnesiais atliko bendrovė UAB „Rinkos tyrimų centras“. Tyrimo metu buvo apklausti 18–75 metų amžiaus gyventojai visoje Lietuvoje. Apklausoje dalyvavo 1233 asmenys.