Finansinė parama

Vienas iš būdų tiksliai atsiliepti į bendruomenių, kurių aplinkoje veikiame, poreikius – finansinės paramos joms svarbiems projektams teikimas. Be bendruomenių įsitraukimo ir palaikymo būtų sudėtinga užtikrinti žaliosios gamybos portfelio didėjimą. Todėl glaudžiai bendradarbiaujame visų projekto vystymo etapų metu.

s

Paramos skyrimo tikslai

Sekdami kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikomą gerąją praktiką, numatėme, jog paramą galės skirti tik atsinaujinančių išteklių projektus vystančios ir tokius gamybos pajėgumus prižiūrinčios Grupės įmonės.

Finansinę paramą bendruomenių projektams ir iniciatyvoms skiriame siekdami prisidėti prie bendruomenėms svarbių infrastruktūros gerinimo projektų, renginių bei kitų iniciatyvų. Tikimės, kad indėlis į bendruomenių gerovės kūrimą padės kompensuoti jų patiriamus nepatogumus energijos gamybos pajėgumų statybos ar eksploatavimo laikotarpiu.

Siekiant reglamentuoti neatlygintinos finansinės paramos skyrimo atvejus, nustatyti vieningi paramos teikimo tikslai, pagrindiniai kriterijai ir principai, kurie apibrėžti Grupės paramos skyrimo politikoje.

Kas gali gauti paramą?

Parama gali būti teikiama tik toms bendruomenėms (tų bendruomenių projektams), kurios yra įsikūrusios šalia vystomų arba jau eksploatuojamų UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinėms įmonėms priklausančių gamybos iš atsinaujinančių išteklių (vėjo, saulės) pajėgumų.

Finansinė parama gali būti skiriama socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą), visuomeninės aplinkos (įskaitant ir viešosios infrastruktūros) gerinimo ir plėtros, aplinkos apsaugos  projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių bendrovių ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, taip pat atitikti Paramos valdymo taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus

ft

Parama bendruomenems

Vietos bendruomenėms suteikta parama

2022 metai

 

 

 

 

 

 

Pavadinimas kairėje
Paramos skyrimą reglamentuojantys dokumentai

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokią paramą skiria „Ignitis renewables“?

„Ignitis renewables“ ir jos dukterinės įmonės skiria finansinę paramą projektams ir iniciatyvoms tų bendruomenių, kurios yra įsikūrusios šalia vystomų arba jau veikiančių įmonėms priklausančių gamybos iš atsinaujinančių išteklių (vėjo, saulės) pajėgumų.

Informaciją apie vystomus ir eksploatuojamus pajėgumus galite rasti čia: https://ignitisgrupe.lt/lt/apie-vejo-energetika

Kas reglamentuoja „Ignitis renewables“ paramos skyrimą?

Paramos skyrimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (toliau – LPĮ) ir kitų šalių teisės aktai, Grupės paramos skyrimo politika ir „Ignitis renewables“ bei jos dukterinių bendrovių paramos valdymo taisyklės.

Kodėl „Ignitis renewables“ skiria paramą?

Remdamasi kitose šalyse ir privačiame sektoriuje taikoma gerąja praktika, finansinę paramą bendruomenių projektams ir iniciatyvoms „Ignitis renewables“ skiria siekdama prisidėti prie bendruomenėms svarbių infrastruktūros gerinimo projektų, renginių bei kitų iniciatyvų. Tikimės, kad indėlis į bendruomenių gerovės kūrimą padės kurti su bendruomenėmis kaimyniškus santykius, pagrįstus ilgalaike partneryste.

Kas gali gauti „Ignitis renewables“ finansinę paramą?

Bendruomenės, kurios yra įsikūrusios šalia vystomų arba jau eksploatuojamų UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinėms įmonėms (UAB „Eurakras“, UAB „Vėjo gūsis“, UAB „Vėjo vatas“, UAB „VVP Investment“, Pomerania Wind Farm sp. z o. o) priklausančių gamybos iš atsinaujinančių išteklių (vėjo, saulės) pajėgumų.

Paramos gavėjais gali būti tik juridiniai asmenys, atitinkantys LPĮ nustatytus reikalavimus, ir kurių vykdoma veikla ar projektai atitinka „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių bendrovių paramos valdymo taisyklėse nurodytus kriterijus bei teisės aktų reikalavimus.

Informaciją apie vystomus ir eksploatuojamus pajėgumus galite rasti čia.

Kam gali būti naudojama parama?

Finansinė parama yra skiriama bendruomenės gyvenimo kokybei didinti: socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą), visuomeninės aplinkos (įskaitant ir viešosios infrastruktūros) gerinimo ir plėtros, aplinkos apsaugos  projektams, veikloms. Šie projektai ir (ar) veiklos turi kurti, skatinti UAB „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių bendrovių ir bendruomenės ilgalaikį bendradarbiavimą, taip pat atitikti Paramos valdymo taisyklėse nustatytus paramos skyrimo kriterijus.

Kam parama nėra skiriama ir negali būti naudojama?

Parama neskiriama ir negali būti naudojama:

  • politinėms partijoms, valstybės politikams, politinei reklamai ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti;
  • politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių, partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms;
  • ekstremaliam ir padidintos rizikos sportui, veikloms, populiarinančioms ir (ar) susijusioms su azartiniais ar tokio pobūdžio lošimais, alkoholiniais gėrimais, rūkalais ar kitomis svaiginančiomis medžiagomis ir (ar) kitomis veiklomis, kurios visuomenei ir (ar) jos daliai turi arba gali turėti neigiamą įtaką.
Kokio dydžio finansinę paramą galima gauti?

Rekomenduojama maksimali skiriama paramos suma vienam pareiškėjui – ne didesnė negu 10 000 Eur per 1 kalendorinius metus. Išimtiniai atvejai, kai skiriama didesnė paramos suma, turi būti argumentuojami „Ignitis renewables“ valdybos sprendimu.

Kas ir kaip spręs, ar parama skiriama ir koks jos dydis?

Gautas paraiškas vertina iš „Ignitis grupės“ įmonių darbuotojų sudarytas komitetas, paramos skyrimą tvirtina „Ignitis renewables“ valdyba.

Vertinimo komitetas sudaromas iš ne mažiau kaip 5 (penkių) Ignitis Grupės įmonių darbuotojų. „Ignitis Renewables“ darbuotojai gali sudaryti ne daugiau kaip pusę Vertinimo komiteto narių.

Išimtiniai atvejai, kai skiriama didesnė paramos suma, turi būti argumentuojami „Ignitis renewables“ valdybos sprendimu.

Iš kokių lėšų skiriama parama?

Parama skiriama tik iš „Ignitis renewables“ ir jos dukterinių bendrovių uždirbto pelno. Tai, kokia pelno dalis skiriama paramai, bus sprendžiama konkrečios bendrovės akcininkų susirinkime, atsižvelgiant į ataskaitinių metų pasiektą pelną ir įgyvendinamus projektus.

Kaip gauti paramą?

Norėdamos gauti paramą bendruomenės turi užpildyti ir pateikti paraišką, kurią galima rasti čia.

Susipažinti su visomis paramos teikimo bei panaudojimo taisyklėmis galima interneto svetainėje https://ignitisgrupe.lt/lt/kvietimas-teikti-paraiskas-finansinei-paramai-gauti-2022-metais, informacija teikiama ir el. paštu: [email protected]

Ar už skirtą paramą reikės atsiskaityti?

Taip, baigusios projektus, bendruomenės turės pateikti jų įgyvendinimo ataskaitą. Ją galima rasti čia 

Kaip bus viešinamas paramos teikimas?

Informaciją apie suteiktą paramą bei jos gavėjus „Ignitis renewables“ įsipareigoja skelbti viešai interneto svetainėje https://ignitisrenewables.lt/

Nuo kada ir iki kada galima teikti paraiškas?

2022 m. paraiškas galima teikti nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 1 d.

Kokios yra paramos naudojimo taisyklės?

Susipažinti su visomis paramos teikimo bei panaudojimo taisyklėmis galima čia: „Ignitis renewables“ bei jos dukterinių bendrovių paramos valdymo taisyklės.

Informacija teikiama ir el. paštu: [email protected]

Kas konsultuoja dėl paraiškų pildymo ir kitų susijusių klausimų?

Jei kyla klausimų ar reikia pagalbos, kviečiame rašyti el. paštu bendruomenė[email protected] arba skambinti +37060430986.

Nuotrauka
fy6
Pavadinimas
Kontaktai
Aprašymas

Jei kyla klausimų ar reikia pagalbos, kviečiame rašyti el. paštu bendruomenė[email protected] arba skambinti +37060430986.”