Priežiūros organai

Stebėtojų taryba

Remiantis Korporatyvinio valdymo gairėmis, stebėtojų taryba yra bendrovės įstatuose numatytas kolegialus priežiūros organas, kurį ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą sudaro 7 nariai: 2 Finansų ministerijai atstovaujantys nariai ir 5 nepriklausomi nariai. Pirmininką stebėtojų taryba renka iš savo narių. Toks stebėtojų tarybos formavimo modelis atitinka korporatyvinio valdymo principus.

Pagrindinės stebėtojų tarybos funkcijos ir atsakomybė apima šias sritis: Bendrovės ir Grupės įmonių veiklos strategijos svarstymą ir tvirtinimą, informacijos apie veiklos strategijos įgyvendinimą analizę ir vertinimą, šios informacijos pateikimą eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, valdybos narių rinkimą ir jų atšaukimą, valdybos ir vadovo veiklos priežiūrą, atsiliepimų dėl finansinių ataskaitų rinkinio, pelno (nuostolio) paskirstymo, metinio pranešimo visuotiniam akcininkų susirinkimui teikimą. Stebėtojų taryba taip pat sprendžia kitus jos kompetencijai priskirtus klausimus. Stebėtojų taryba veikia visos Grupės mastu, t. y. esant poreikiui joje yra svarstomi klausimai, susiję ne tik su Bendrovės, bet ir su jos dukterinių įmonių ar tų įmonių valdymo ar priežiūros organų veikla

Nė vienas stebėtojų tarybos narys nedalyvauja Bendrovės ar Grupės įmonių kapitale.

Šiuo metu veikiančios AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kadencija yra iki 2021 m. rugpjūčio 29 d.

Stebėtojų tarybos darbo reglamentas         AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos kompetencijos profilis

Komitetai prie stebėtojų tarybos

Efektyviam savo funkcijų ir pareigų vykdymui „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba sudaro komitetus. Stebėtojų tarybos komitetai pagal kompetenciją savo išvadas, nuomones bei siūlymus teikia stebėtojų tarybai. Komitetą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai, iš kurių ne mažiau kaip vienas narys yra stebėtojų tarybos narys ir ne mažiau kaip vienas – nepriklausomas narys. Komitetų nariai renkami ketverių metų kadencijai.

Komitetų veikla taikoma Bendrovei ir jos tiesiogiai bei netiesiogiai valdomoms dukterinėms įmonėms.

„Ignitis grupėje“ formuojami šie stebėtojų tarybos komitetai:

  • Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos komitetas yra atsakingas už išvadų ir (ar) pasiūlymų dėl valdymo ir vidaus kontrolės sistemos, svarbiausių rizikos veiksnių bei rizikos valdymo priemonių įgyvendinimo įmonių grupėje būklės teikimą stebėtojų tarybai; komitetas prižiūri veiklos etikos laikymąsi bei korupcijos rizikos kontrolę ir, jei reikia, teikia rekomendacijas stebėtojų tarybai;

               Rizikos valdymo ir veiklos etikos priežiūros komiteto nuostatai

  • Audito komitetas yra atsakingas už objektyvių ir nešališkų išvadų ar siūlymų dėl audito, sandorių su susijusiomis šalimis, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, ir vidaus kontrolės sistemos įmonių grupėje veikimo teikimą stebėtojų tarybai;

    Audito komiteto nuostatai
     

  • Skyrimo ir atlygio komitetas yra atsakingas už kandidatų į Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų narius ir vyresniąją vadovybę vertinimą, išvadų ar siūlymų teikimą stebėtojų tarybai, valdymo ir priežiūros organų veiklos tęstinumą užtikrinančių priemonių įgyvendinimą, Bendrovės įmonių grupės įmonių valdymo ir priežiūros organų struktūros, dydžio, sudėties ir veiklos vertinimą. Komiteto funkcijos taip pat apima Bendrovės įmonių grupės įmonių atlyginimų politikos atitikimo tarptautinei praktikai ir gerojo valdymo rekomendacijoms priežiūra, pasiūlymų dėl atlyginimų politikos tobulinimo teikimas ir kt.

             Skyrimo ir atlygio komiteto nuostatai

Plačiau komitetų funkcijos aprašomos bendrovės metiniuose pranešimuose. Esant poreikiui gali būti ad hoc principu sudaromi ir kiti komitetai (pavyzdžiui, specialiems klausimams spręsti, strateginiams projektams rengti, prižiūrėti ar koordinuoti ir pan.).

Šiuo metu veikiančio Rizikos valdymo priežiūros ir veiklos etikos  komiteto kadencija baigsis 2022 m. balandžio 19 d., Audito komiteto kadencija baigsis 2021 m. spalio 21 d., Skyrimo ir atlygio komiteto kadencija baigsis 2021 m. rugsėjo 12 d.

Darius Daubaras
Darius Daubaras
Stebėtojų tarybos pirmininkas, nepriklausomas narys
DL
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė

Andrius Pranckevičius
Andrius Pranckevičius
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys

Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė
Stebėtojų tarybos narė
Daiva Kamarauskienė
Daiva Kamarauskienė
Stebėtojų tarybos narė
BC
Bent Christensen
Nepriklausomas stebėtojų tarybos narys
jb
Judith Buss
Nepriklausoma stebėtojų tarybos narė
Andrius Pranckevičius
Andrius Pranckevičius
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys
Darius Daubaras
Darius Daubaras
Nepriklausomas narys

sr
Šarūnas Rameikis
Nepriklausomas narys

irena p
Irena Petruškevičienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė
Narė
im
Ingrida Muckutė
Narė
dm
Danielius Merkinas
Nepriklausomas narys
sr
Šarūnas Radavičius
Nepriklausomas narys
dl
Daiva Lubinskaitė-Trainauskienė
Komiteto pirmininkė, nepriklausoma narė
Aušra Vičkačkienė
Aušra Vičkačkienė
Narė
Daiva Kamarauskienė
Daiva Kamarauskienė
Narė
ldt
Lėda Turai-Petrauskienė
Nepriklausoma narė