Valdymo organai

Valdyba ir generalinis direktorius

Valdyba yra AB „Ignitis grupės“ įstatuose numatytas kolegialus valdymo organas. Valdybos narius ketverių metų kadencijai renka ir atšaukia stebėtojų taryba, atsižvelgdama į skyrimo ir atlygio komiteto nuomonę.

Valdyba, kurią sudaro 5 nariai, iš savo narių renka valdybos pirmininką – Bendrovės generalinį direktorių.

Valdybos nariai pagal kompetenciją turi užtikrinti tinkamą Bendrovės veiklos vykdymą / atitinkamų sričių kuravimą Grupės mastu. Už veiklą valdyboje mokamas atlygis pagal Bendrovės stebėtojų tarybos patvirtintas gaires.

Nė vienas valdybos narys nedalyvauja Bendrovės ar Grupės įmonių kapitale.

Šiuo metu veikiančios AB „Ignitis grupė“ valdybos kadencija yra iki 2022 m. sausio 31 d.

Darius Maikštėnas
Darius Maikštėnas
Valdybos pirmininkas,
generalinis direktorius
Dr. Živilė Skibarkienė
Dr. Živilė Skibarkienė
Valdybos narė,
organizacinio vystymo direktorė
Darius Kašauskas
Darius Kašauskas
Valdybos narys,
finansų ir iždo direktorius
Dominykas Tučkus
Dominykas Tučkus
Valdybos narys,
infrastruktūros ir plėtros direktorius
Vidmantas Salietis
Vidmantas Salietis
Valdybos narys,
komercijos ir paslaugų direktorius