„Ignitis grupės“ 2022 m. I ketv. tarpinis pranešimas: augimas įgalintas Žaliosios gamybos

2022 m. gegužės 19 d.
„Ignitis grupės“ 2022 m. I ketv. tarpinis pranešimas: augimas įgalintas Žaliosios gamybos
  • „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA išaugo 42,6 % iki 111,4 mln. Eur, lyginant su 2021 m. I ketv.
  • Augimą daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos segmentas dėl Pomeranijos vėjo parko Lenkijoje veiklos pradžios ir geresnių hidroelektrinių portfelio rezultatų.
  • Žaliosios gamybos koreguotas EBITDA sudarė beveik du trečdalius Grupės bendro 2022 m. I ketv. rezultato.  
  • 2022 m. I ketv. Grupės investicijos siekė 43,1 mln. Eur ir, lyginant su 2021 m. I ketv., buvo 48,6 % didesnės. Tai daugiausiai lėmė didesnės investicijos į Tinkų segmentą, daugiausiai dėl išaugusių naujų klientų prijungimų ir galios didinimų. 
  • 2022 m. I ketv. Grupės žaliosios elektros gamybos dalis išaugo trečdaliu iki 93,6 % (nuo 61,0 % 2021 m. I ketv.). 
  • Nuo 2021 m. pabaigos naujų Žaliosios gamybos projektų portfelis išaugo apie +230 MW, o anksčiau pradėtų vystyti projektų pagrindiniai vystymo etapai nesikeitė, taip didinant gamybą iš atsinaujinančių išteklių.

 

Rusijos invazija į Ukrainą 

Grupė smerkia neišprovokuotą Rusijos invaziją į Ukrainą. Tai prieštarauja mūsų vertybėms, todėl imamės ir toliau imsimės veiksmų, palaikančių Ukrainą, jos žmones ir ginsime žmogaus teises bei energetinę nepriklausomybę. 

„Nors gamtinių dujų tiekimas ir nėra Grupės pagrindinė veikla, atsižvelgdami į Rusijos invaziją į Ukrainą, nebeperkame gamtinių dujų iš „Gazprom“ ir pakeitėme jas SGD kroviniais. Tai, kartu su išaugusiomis rinkos kainomis, lėmė didesnio apyvartinio kapitalo poreikį. Siekdama užtikrinti rinkos paklausą ir nepertraukiamą dujų tiekimą bei finansuoti apyvartinio kapitalo poreikius, Grupė sudarė kelias trumpalaikės paskolos sutartis su bankais, kurių bendra suma siekia apie 400 mln. EUR. Nors kyla papildomų rizikų, ėmėmės reikiamų veiksmų joms suvaldyti. Tai leido išvengti reikšmingų pasikeitimų pagrindinių Grupės rizikų lygiuose“, – sako „Ignitis grupės“ vadovas ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Nuolat stebime situaciją ir analizuojame naujausią informaciją, išorinius pokyčius bei jų poveikį Grupei. Taip pat siekiame užtikrinti nepertraukiamą energijos tiekimą ir veiklos tęstinumą. 

2022 m. prognozė 

Atsižvelgiant į stiprius Žaliosios gamybos segmento rezultatus 2022 m. I ketv., padidinome koreguoto EBITDA prognozę ir tikimės, kad 2022 m. rezultatas sieks 330–360 mln. Eur (buvusi prognozė pateikta 2021 m. metiniame pranešime buvo 290–335 mln. Eur).  

Verslo plėtra 

Nuo 2021 m. pabaigos padidinome Žaliosios gamybos portfelį apie 230 MW (iš kurių apie 80 MW pridėjome 2022 m. I ketv. laikotarpiu) vystomais plyno lauko projektais. Tai padarėme užsitikrindami žemės sklypus, skirtus sausumos vėjo ir saulės jėgainių projektams Lietuvoje ir Lenkijoje. 

Dėl 2022 m. įvykusių teisinių pokyčių susijusių su atsinaujinančių išteklių vystymu, tikimės dar paspartinti Žaliosios gamybos plėtrą. Be to, siekiant padidinti energetinę nepriklausomybę, Lietuvos energetikos ministerija pristatė Lietuvos energetikos „proveržio“ paketą (nuoroda). Nepaisant to, kad paketą dar turi patvirtinti Seimas, juo siekiama paspartinti gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtrą, iš esmės supaprastinant daugybę poveikio aplinkai vertinimo ir sanitarinių aplinkos zonų reikalavimų bei nustatant paramos vietinėms bendruomenėms teisinę bazę. 

Tuo pačiu laikotarpiu taip pat pasiektas svarbus Lietuvos jūros vėjo parkų vystymo etapas. 2022 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymo, numatančio konkurso pradžią 2023 m. rugsėjo 1 d., pataisas. Tarp pataisų buvo nustatytas laimėtojo rinkimo metodas, paramos schemos (angl. contract for difference, CfD) ir tinklų prijungimo (projektuotojo plano) modeliai. Kituose etapuose: 2022 m. liepos 1 d. bus priimami sprendimai dėl konkrečių konkurso reikalavimų (pvz., patirtis ir finansiniai pajėgumai), o 2022 m. rugsėjo 1 d. – nacionalinio reguliuotojo (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, VERT) nustatytos konkurso taisyklės. 

Šiuo metu, visų Žaliosios gamybos projektų vystymas ir statybos vyksta pagal planą, išskyrus nedidelį nuokrypį Vilniaus KJ biomasės bloko (73 MWe, 169 MWth) tarpiniame vystymo etape. Vis dar planuojame pradėti projekto komercinę veiklą 2023 m. II ketv., tačiau dėl pasaulyje sutrikusios tiekimo grandinės ir darbo jėgos trūkumo, kurį daugiausiai lėmė Rusijos invazija į Ukrainą, perplanavome pirmosios energijos pagaminimą į 2023 m. I ketv. (buvo 2022 m. IV ketv.). 

Žvelgiant į Tinklų segmentą, nepaisant sutrikusios tiekimo grandinės, sėkmingai tęsėme techninės priežiūros ir plėtros darbus. Išmaniųjų skaitiklių diegimo projektas vyksta pagal planą: šiuo metu ES vykdomas jų metrologinis sertifikavimas bei jų registracija Lietuvos metrologijos inspekcijoje. Pirmąjį skaitiklių krovinį skirtą bandymams gavome 2022 m. I ketv. Šiuo metu vykdomi pagrindinių informacinių sistemų bandymai, kurie turėtų būti baigti 2022 m. II ketv., po to bus pradėti diegti pirmieji skaitikliai. Tikslas iki 2025 m. pabaigos užbaigti masinį diegimo procesą nepakito.  

Tvarumas 

Didelę 2022 m. I ketv. dalį skyrėme išsamios 2021 m. tvarumo ataskaitos, kuri atitinka Visuotinės ataskaitų teikimo iniciatyvos (angl. Global Reporting Initiative, GRI) standartus, parengimui. Ir toliau tobulinsime atskleidimus, kad suinteresuotosios šalys galėtų susidaryti aiškų vaizdą apie mūsų veiklą ir pasiektą pažangą. Taip pat užbaigėme 2021 m. ŠESD emisijų skaičiavimus, kuriuos patvirtino išorės auditoriai. Bendros Grupės emisijos sumažėjo 11,4 %, palyginti su 2020 m. Galiausiai, tapome pirmąją lietuviška įmone, kuri gavo prestižinį „Top employer 2022 Lithuania“ sertifikatą iš „Top Employer Institute“. Šis sertifikatas patvirtina, kad mūsų žmogiškųjų išteklių strategija ir kuriamos darbo sąlygos atitinka aukščiausius tarptautinius standartus.  

Valdymo pokyčiai  

2022 m. I ketv. taip pat buvo pažymėtas reikšmingais pokyčiais Grupės valdymo struktūroje – stebėtojų taryba išrinko naują valdybą. Trys iš penkių narių dirbo ankstesnėje valdybos kadencijoje, įskaitant ir Grupės vadovą, taip užtikrinant Grupės veiklos tęstinumą ir plėtrą.   

Pagrindiniai 2022 m. I ketv. finansiniai rodikliai (AVR)1 

mln. Eur 

2022 m. I ketv. 

2021 m. I ketv. 

Pokytis 

EBITDA 

91,7 

87,4 

4,9 % 

Koreguotas EBITDA 

111,4 

78,1 

42,6 % 

Žalioji gamyba 

70,0 

19,0 

268,4 % 

Tinklai 

45,1 

44,1 

2,3 % 

Lanksčioji gamyba 

4,9 

7,9 

(38,0 %) 

Sprendimai klientams 

(9,7) 

6,1 

n/a 

Kita2 

1,1 

1,0 

10,0 % 

Koreguoto EBITDA marža 

11,0 % 

20,3 % 

(9,3 p. p.) 

Grynasis pelnas 

46,8 

43,0 

8,8 % 

Koreguotas grynasis pelnas 

61,1 

35,1 

74,1 % 

Investicijos 

43,1 

29,0 

48,6 % 

FCF   

(138,3) 

30,9 

n/a 

ROE (12 mėn.) 

8,3 % 

12,0 % 

(3,7 p. p.) 

Koreguotas ROE (12 mėn.) 

9,9 % 

8,9 % 

1,0 p. p. 

ROCE (12 mėn.) 

6,8 % 

10,2 % 

(3,4 p. p.) 

Koreguotas ROCE (12 mėn.) 

8,7 % 

7,7 % 

1,0 p. p. 

 

2022-03-31 

2021-12-31 

Pokytis 

Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartai 

2,73 

2,88 

(5,2 %) 

1 Dėl Tinklų metodikos atnaujinimo, pokyčių apskaitos politikoje ir perklasifikavimo bei vadovybės koregavimų mažinimo, visų 2021 m. ketvirčių finansiniai rodikliai buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau informacijos pateikiame 2021 m. metinio pranešimo „Metiniai rezultatai“ skyriaus dalyje „Reikšmingi pokyčiai per 2021 m. ataskaitinį laikotarpį“). 

2 Kita – kitos veiklos ir eliminavimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. Daugiau žr. 2022 m. I ketv. Tarpinio pranešimo skyriuje „6.2 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.