„Ignitis grupė“ paankstino dalies skatinimo programos rodiklių skelbimą

2021 m. sausio 13 d.
„Ignitis grupė“ paankstino dalies skatinimo programos rodiklių skelbimą

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ sausio 13 d. investuotojams paskelbė papildomą informaciją, susijusią su ilgalaikio vadovų skatinimo akcijų opcionais programa (nuoroda). Informaciją bendrovė paskelbė anksčiau nei buvo numatyta, atsižvelgdama į viešojoje erdvėje kilusias diskusijas dėl skatinimo programos detalių.

EBITDA rodiklis

„Ignitis grupė“ pranešė, kad bendrovės vadovams iškeltos koreguoto pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA)** 2023 m. minimalios ir maksimalios ribos siekia nuo 315 mln. eurų iki 350 mln. eurų. Tokių ribų ambicingumas galėtų būti palygintas su 2020 m. koreguoto EBITDA prognoze, siekiančia 265-269 mln. eurų, kuri buvo atskleista „Ignitis grupės“ pristatyme investuotojams už 2020 m. 9 mėn. laikotarpį.

Šios ribos yra vadovams iškelta ambicija, siekiant įvertinti jų veiklos rezultatus ir pagal tai nustatyti, kokią akcijų dalį jiems skirti. Pabrėžiame, kad investuotojai minimalios ir maksimalios ribos neturėtų laikyti 2023 m. pelno prognoze. Atitinkamai, investuotojai neturėtų tuo remtis priimant investicinius sprendimus. Metinės prognozės yra skelbiamos einamųjų metų pristatymų investuotojams metu.

2024 m. EBITDA ribos bus skelbiamos, kaip planuota, kartu su atnaujintu strateginiu planu. Vėlesnių laikotarpių ribos taip pat bus skelbiamos kartu su atnaujintais strateginiais planais.

Anksčiau 2023 m. EBITDA rodiklio ribų, keliamų vadovams, „Ignitis grupė“ neskelbė, nes 2020 m. įgyvendindama pirminį viešąjį akcijų siūlymą (IPO) ir jautriu laikotarpiu po jo buvo apribota skelbti duomenis, kurie galėtų būti vertinami kaip finansinės prognozės. Planuota šias ribas paskelbti kartu su 2024 m. rodikliais atnaujintame strateginiame plane, tačiau sulaukus didelio visuomenės susidomėjimo ir kilus diskusijoms viešojoje erdvėje, 2023 m. ribų skelbimo laikas, susiderinus su kapitalo rinkų teisininkais, buvo paankstintas.

Svarbu pabrėžti, kad artimiausiu metu „Ignitis grupė“ skelbs ir apie akcijų suteikimo darbuotojams programą. Galimybė gauti bendrovės akcijų darbuotojams buvo numatyta dar rugsėjį patvirtintose akcijų suteikimo taisyklėse.

Kainos vartotojams

Papildomoje informacijoje apie ilgalaikio vadovų skatinimo akcijų opcionais programą „Ignitis grupė“ taip pat pažymėjo, kad ilgalaikį bendrovės augimą užtikrins didinama instaliuota žaliosios gamybos galia, o ne tarifų didinimas. Kitaip tariant, tolimesnis EBITDA rodiklio augimas bus nulemtas bendrovės plėtros Lietuvoje ir užsienyje vystant atsinaujinančios energijos pajėgumus.

Svarbu pažymėti, kad prognozuojamas nuolatinis šios nereguliuojamos veiklos augimas, o apie 2026 m. įvyks lūžis, kai didesnę EBITDA dalį sudarys žalioji gamyba ir kitos komercinės, o ne monopolinės veiklos.

Bendrovė taip pat ketina susitikti su reguliuotoju, kuris nustato kainas vartotojams, ir išsamiai pristatyti vadovų skatinimo programą, siekiant užtikrinti, kad nekiltų abejonių dėl nepagrįsto kainų augimo.

Kiti rodikliai

Pranešime taip pat paaiškinta, kad Bendrovė yra įsipareigojusi mažinti jos veikloje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir iki 2050 metų pasiekti nulines emisijas, taip svariai prisidedant prie klimato kaitos mažinimo, Lietuvos Respublikos nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatytų tikslų įgyvendinimo. Dėl šios priežasties išsamaus anglies dvideginio (CO2) emisijų valdymo plano parengimas ir įgyvendinimas patvirtinta apimtimi yra vienas iš Bendrovės strateginių tikslų. Bendrovė atlieka CO2 emisijų matavimus remdamasi tarptautinėmis rekomendacijomis ir ketina parengtą CO2 mažinimo planą bei jo tarpinius tikslus 2021 metais suderinti su Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų iniciatyvos „Science Based Targets Initiative“ (SBTi) reikalavimais, siekiant, kad Bendrovės tikslai ir veiksmai šioje srityje atitiktų mokslininkų rekomendacijas. 2024 m. ketinama vertinti ne tik plano parengimą bei suderinimą, bet ir suderintų jo tarpinių tikslų įgyvendinimą pagal numatytą tarptautines rekomendacijas atitinkančią ambiciją.

Vadovams taip pat iškeltas ambicingas tikslas dėl žaliosios gamybos instaliuotos galios plėtros. 2023 m. grupė turėtų pasiekti 1,6 gigavatus (GW) pajėgumus. Šiuo metu „Ignitis grupė“ valdo 1,1 GW veikiančių žaliosios gamybos pajėgumų, vadinasi, turi įgyvendinti projektų, kurie instaliuotą galią padidintų dar 500 MW. Palyginimui, nuo 2016 m. iki 2020 m. veikiantys žaliosios gamybos pajėgumai buvo padidinti tik 100 MW.

Kitas tikslas yra akcininko grąžos rodiklio (angl. Total Shareholder Return, TSR) lyginimas suEurostoxx Utilities* indekso vidurkiu. Šį indeksą sudaro didžiosios Euro zonoje veikiančios energetikos bendrovės, dalies jų veiklą sudaro ir reguliuojama monopolinė veikla (pvz., Enel, Engie ir kt.). ,„Ignitis grupės“ TSR pasiekus 70 proc. Eurostoxx Utilities vidurkio, tikslas būtų laikomas įgyvendintu 70 proc., o jį viršijus, vadovybei nebūtų paskirtas didesnis nei maksimalus priedo dydis.

Naują „Ignitis grupės“ įmonių vadovų skatinimo sistemą bendrovės stebėtojų taryba patvirtino 2020 m. gruodžio 4 d. Sistema sukurta atsižvelgiant į listinguojamose bendrovėse taikomas gerąsias praktikas ilgalaikių strateginių tikslų siekimą susieti su motyvavimu bendrovės akcijomis.

Naujoji ilgalaikio skatinimo akcijomis programa bus taikoma „Ignitis grupės“ valdybos nariams ir 4 grupės įmonių – „Energijos skirstymo operatorius“, „Ignitis“, „Ignitis gamyba“ ir „Ignitis renewables“ – generaliniams direktoriams.

Vadovai pagal sudarytą pasirinkimo sandorį (akcijų opcionus) turės galimybę „Ignitis grupės“ akcijų nuosavybės teise įgyti 2024 metais. „Ignitis grupės“ stebėtojų taryba įvertins, kokį vadovams nustatytų strateginių tikslų 2020–2023 metams pasiekimo procentą jie įvykdė ir priims sprendimą dėl to, kokį bendrovės akcijų skaičių jie gaus.

 

 

Tikslas

Svoris

Minimali rodiklio pasiekimo riba

Maksimali rodiklio pasiekimo riba

1

Akcininko grąžos rodiklis (total shareholder return, TSR) lyginamasi su Eurostoxx Utilities* vidurkiu

40 proc.

70 proc. Eurostoxx Utilities* vidurkio, vertinamas, kaip 70 proc. pasiekimas

Eurostoxx Utilities* vidurkis

 

2

Koreguotas EBITDA** 2023 m.

30 proc.

EUR 315 mln. pasiekimas vertinamas, kaip 70 proc. pasiekimas

EUR 350 mln. pasiekimas

3

Instaliuoti „žalieji MW“

20 proc.

1.6 GW

4

CO2 mažinimo plano parengimas ir jame numatytų tikslų pasiekimas

10 proc.

100 proc. plano vykdymas

*Indeksą sudaro didžiosios Euro zonoje veikiančios energetikos bendrovės (A2A, E.On, EdF, EdP, Elia Group, Endesa, Enel, Engie, Fortum, Hera, Iberdrola, Italgas, Naturgy, Red Electrica, Rubis, RWE, Suez, Terna, Uniper, Veolia Environnement e Verbund).

**Bendrovės koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.