Darnumo veiklos ir rezultatai

 

Aktualių rodiklių stebėsena ir atvira pažangos komunikacija – neatsiejama darnumo veiklų dalis. Siekiame pateiki išsamią informaciją apie vykdomas darnumo veiklas. Rengdami ataskaitas vadovaujamės tarptautiniais reikalavimais ir standartais.

„Ignitis grupė“, įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, didelį dėmesį skiria energetikos sektoriaus dekarbonizacijai, energetikos sistemos modernizavimui, atsinaujinančios energetikos plėtrai, inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos principų.

„Ignitis grupės“ nefinansinius rezultatus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos srityse visapusiškai įvertino „Sustainalytics“.

Aplinkos apsauga

Vienas iš Grupės atsakingos veiklos prioritetų yra aplinkos tausojimas ir energetinis sąmoningumas. Prie Darnaus vystymosi tikslų aplinkos apsaugos srityje įgyvendinimo Grupė prisideda laikydamasi Aplinkos apsaugos politikoje įvardytų principų.

Siekdama efektyviausiu būdu mažinti neigiamą poveikį aplinkai, Grupė telkia pastangas tose srityse, kur poveikis didžiausias ir veiksmai leidžia pasiekti geriausių rezultatų. „Ignitis grupė“ įsipareigojo iki 2050 m. iki nulio sumažinti grynąjį išmetamų anglies dvideginio dujų (CO2) kiekį. Siekdama įgyvendinti šį tikslą, Grupė investuoja į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. Siekiant Grupės veikloje užtikrinti nuolatinį aplinkos apsaugos veiksmingumo gerinimą, Grupės įmonės yra skatinamos įsidiegti ISO 14001 standartą.

Emisijos

Klimato kaita yra vienas didžiausių šio šimtmečio žmonijos iššūkių, kuris reikalauja tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus bei kiekvieno asmens įsitraukimo. Nors elektra ir šiluma – ekonomikos variklis, pasak Tarptautinės energetikos agentūros, energijos ir šilumos energijos gamyba yra daugiausiai anglies dioksido (CO2) išmetantis sektorius. Todėl energetikos sektoriaus transformacija ir dekarbonizacija yra būtini norint įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir apriboti vidutinį žemės temperatūros padidėjimą iki 1,5 C laipsnio.

Atsižvelgiant į klimato kaitos keliamų iššūkių svarbą, nuolatinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimas yra strateginė Grupės veikla, kurios pagrindinis tikslas – iki 2050 sumažinti išmetamų anglies dioksido emisijų skaičių iki nulio. Stiprinant šio tikslo įgyvendinimą, Grupėje suformuotas Darnios plėtros komitetas prižiūri emisijų mažinimo ir kitų darnumo veiklų pažangą bei teikia rekomendacijas Grupės valdybai.

Mūsų CO2 mažinimo tikslo siekiame šiais pagrindiniais būdais:

 • sparčiai plėsdami atsinaujinančių išteklių pagalba gaminamos elektros energijos pajėgumus,
 • gerindami infrastruktūros energetinį efektyvumą,
 • optimizuodami veiklai reikalingų išteklių vartojimą,
 • vystydami sprendimus, kurie padeda klientams vartoti tvariau,
 • pritaikydami naujausias technologijas ir investuodami į vidines ir išorines inovacijas.

ŠESD emisijas iš Grupės veiklos daugiausiai lemia CO2 išmetimai iš šiluminių elektrinių, kurios dalyvauja ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje. ŠESD emisijos iš deginimo įrenginių apskaičiuotos laikantis Lietuvos teisės aktų, o skaičiavimo rezultatai yra audituoti nepriklausomų vertintojų. Grupė siekia paskelbti tikslų visų ŠESD emisijų vertinimą pagal tarptautinį ŠESD protokolą atlikus išsamų mokslu paremtų tikslų (angl. Science-based targets) vertinimą (plačiau čia).

Lentelė: ŠESD emisijos ir intensyvumas 2016 2017 2018 2019
ŠESD emisijos iš deginimo įrenginių (Elektrėnų kompleksas), t CO2 ekv.* 200 670 65 369 36 301 19 012
Pagaminta energijos iš viso, MWh** 1 688 955 1 438 707 1 164 419 1 185 077
Bendras CO2 intensyvumas, g CO2 ekv./kWh 119 45 31 16
Energija pagaminta deginimo įrenginių (Elektrėnų kompleksas), MWh 691 881 305 123 221 178 152 026
Bendras CO2 intensyvumas tik iš deginimo įrenginių (Elektrėnų kompleksas), g CO2 ekv./kWh 290 214 164 125

*Tik gamybos procesų emisijos (įskaičiuotas tik Elektrėnų komplekso elektros ir šilumos gamybos pajėgumas), atsižvelgiant į tai, kad atsinaujinančios energijos emisijos lygios nuliui.

**Visų Grupės jėgainių elektros ir šilumos gamyba (ne tiekimo), įskaitant vėjo jėgaines ir hidroelektrines.

Nurodyti duomenys apima kelis paskutinius metus ir rodo didelį mažėjimą, nes sumažinta elektros gamyba naudojant gamtines dujas Elektrėnų komplekse. Žiūrint į 2020 m. ir toliau, numatome galimą emisijų didėjimą, nes Elektrėnų kompleksas didina gamybą ir pradedama atliekų deginimo jėgainių veikla.

Lentelė: ŠESD emisijos Vienetai 2018 m. 2019 m.
1 sritis t CO2 ekv. 42 083 24 602*
2 sritis (nustatytoje vietoje) t CO2 ekv. 107 685 116 701
2 sritis (nustatytoje vietoje) t CO2 ekv. 303 391 330 308
3 sritis t CO2 ekv. 35 258 52 536**
Biomasė t CO2 ekv. 62 136 51 675

*1 sritis. Sumažėjimas dėl mažesnio gamtinių dujų naudojimo gamyboje.

**3 sritis. Padidėjimas daugiausia siejasi su padidėjusiu vandens naudojimu.

Dalis aukščiau pateiktų duomenų yra pagrįsti geriausiais įmanomais apskaičiavimais ir šiuo metu nenurodo netiesioginių emisijų gaunamų paskirstant energiją.

Praradimas perduodant energiją yra didelė anglies dvideginio taršos dydžio dalis elektros paskirstymo tinkluose. „Ignitis grupės“ perdavimo praradimo dėl technologinių priežasčių rodiklis yra apie 6 % ir atitinka pramonės vidurkį.

Kitos emisijos

Grupės veikloje gaminant šilumos ir elektros energijąį orą išmetamos pagrindinės kitos emisijos yra azoto oksidai (NOx), anglies monoksidas (CO), sieros dioksidas (SO2) ir dulkės. Šių emisijų koncentracijos reguliariai stebimos ir griežtai laikomasi visų aplinkos apsaugos normatyvų.

Energijos vartojimas

Energijos suvartojimas organizacijos viduje apimą suvartojimą Grupės gamybos padaliniuose, pastatuose bei biuruose. Daugiausiai energijos suvartojama gamybinių procesų metu. Mažinant energijos vartojimo aplinkoje paliekamą pėdsaką, Grupė plėtoja žaliosios energijos gamybą ir investuoja į skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą. Pavyzdžiui, ESO investuoja į išmaniųjų elektros skaitiklių diegimą, kurie leidžia geriau valdyti, analizuoti ir optimizuoti energijos skirstymą ir vartojimą. Iki 2028 m. siekiama, jog 100 % skaitiklių būtų išmanieji (apie 1,6 mln. vienetų).

Siekdama stiprinti kovą su klimato kaita ir visapusiškai prisidėti prie ŠESD emisijų mažinomo, Grupė ypatingą dėmesį skiria energijos vartojimo efektyvumui didinti. Energetinis efektyvumas reiškia, jog tam pačiam rezultatui pasiekti yra suvartojama mažiau energijos, o tai leidžia ne tik palikti mažesnį ekologinį pėdsaką, bet ir vartotojams sutaupyti.

Bendrovė 2019 m. spalio mėn. su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą. Taip Bendrovė prisijungė prie energetinio efektyvumo Lietuvoje skatinimo iniciatyvos, kurios tikslas – šviesti ir konsultuoti vartotojus energijos vartojimo efektyvumo klausimais taip padedant vartotojui mažinti energijos vartojimo kaštus bei prisidėti prie energetinio efektyvumo didinimo.

Skirstomojo tinklo operatoriaus ESO subūrė Pažangios energijos klubą, jungiantį verslus Lietuvoje, deklaruojančius savo energijos sutaupymus. Pažangios energijos klubas per 2014-2020 ESO padėjo sutaupyti 1609 GW su 362 GW Pažangios energijos klubo indėliu.

Atsakingas energijos vartojimo požiūris svarbus nuo mažų dienų. Todėl Grupė prisideda prie jaunosios kartos energetinio sąmoningumo stiprinimo vystydamą „Ignitis detektyvai” projektą. Projektas žaismingais formatais pasakoja vaikams apie energijos taupymo svarbą ir būdus. Plačiau susipažinti galite čia.
 

Atliekos

Visos Grupės veikloje susidariusios atliekos yra rūšiuojamos, išskiriant antrines žaliavas, pavojingas atliekas, bei yra apskaitomos GPAIS (Vieningoje gaminių pakuočių ir jų atliekų informacinėje sistemoje) prieš priduodant sutvarkymui specializuotiems atliekų tvarkytojams. Grupės partneriams ir rangovams taikomi vienodi tinkamo atliekų tvarkymo standartai.

Grupė pabrėžia, jog pirmasis žingsnis atliekų valdyme – jų mažinimas. Ruošiantis veiklos pradžiai naujoje Kauno kogeneracinėje jėgainėje, verčiančiai atliekas į energiją, Grupė vysto atliekų mažinimo ir žiedinės ekonomikos sąmoningumo skatinimo projektą. Plačiau apie žiedinės ekonomikos principus galite sužinoti: https://www.kkj.lt/ziedineekonomika/

Vanduo

Vanduo – vienas pagrindinių gamtos išteklių daugelyje Grupės veiklų. Grupės vandens suvartojimas apima paviršaus, požeminį ir vandenį iš tiekimo sistemų. Vandens ištekliai daugiausia naudojami elektros energijos gamybos procesams užtikrinti – Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje, Elektrėnų komplekse. Tinkamas vandens rizikų valdymas daro tiesioginę įtaką Grupės rezultatams ir todėl yra įtraukiamas į metinį planavimą, rizikos vertinimus ir aprašomas darnumo ataskaitose.

Pagal Pasaulio išteklių instituto duomenis, Lietuva yra žemo ir vidutinio vandens lygio streso zonoje. Didelis dėmesys skiriamas paviršinio vandens, požeminio vandens stebėsenai ir apsaugos priemonėms. „Ignitis gamyba“ – pirma bendrovė, įgyvendinusi LAND 2-95 reikalavimus dėl viešos prieigos prie Bendrovės eksploatuojamų vandens telkinių vandens lygių. Kas valandą atnaujinami Elektrėnų tvenkinio ir Kauno hidroelektrinės tvenkinio vandens lygiai pasiekiami „Ignitis gamyba“ puslapyje.

Siekiant išvengti dirvožemio ir požeminio vandens užteršimo, vietose, kuriose numatoma statyti, montuoti, eksploatuoti ir rekonstruoti elektros įrenginius, visuomet yra užtikrinamas alyvos ir kitų atliekų surinkimas ir pašalinimas. Atvirųjų skirstyklų ir pastočių teritorijose, kuriose iš transformatorių ir alyvinių jungtuvų gali nutekėti alyva į gruntą ir gruntinius vandenis, įrengiami alyvos surinkimo rezervuarai.

Biologinė įvairovė

Vykdydami veiklą siekiame sumažinti bet kokį tiesioginį ir netiesioginį neigiamą poveikį biologinei įvairovei. Hidroenergijos gamyboje rūpinamasi žuvų, vėjo energijos gamybos ir elektros skirstomųjų tinklų priežiūroje – paukščių populiacijos apsauga.

Siekiant  mažinti  poveikį  kraštovaizdžiui ir stiprinti atsparumą klimato reiškiniams, Grupės įmonė ESO vietoj senų  elektros  oro  linijų  tiesia  naujus požeminius  kabelius. ESO ilgalaikis investicijų planas numato iki 2028 nutiesti 11,2 tūkst. km naujų požeminių kabelių, 67% 10 kV požeminių linijų miške, pakeisti 132 km senų dujotiekių, įveriant naujus polietileninius į senus plieninius vamzdžius ir kt. Atnaujinant tinklo įrenginius, mažėja jo poveikis aplinkai: požeminės linijos, ypač miškingose teritorijose, turi mažesnę įtaką gyvūnų ir paukščių buveinėms, požeminių linijų apsaugos zonos lyginant su oro linijomis sumažėja nuo 2-15 iki 2 metrų, todėl sumažėja poreikis genėti augalus.

Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą elektros energijos tiekimą bei rūpinantis gyvąja gamta, ESO pagal Saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymą, suderinusi su Aplinkos apsaugos agentūra, perkelia elektros tinklui ir žmonių bei paukščių saugumui pavojų keliančius gandralizdžius. Šalindama neplaninius avarinius elektros oro linijų gedimus, ESO gandralizdžius perkelia į netolimą paukščių aplinką – gandralizdžiai perkeliami ne toliau kaip 100 metrų atstumu nuo pirminės laukinio paukščio lizdo vietos.

Žaliosios obligacijos

„Ignitis grupės“ žaliųjų obligacijų emisijos remiasi Tarptautinės kapitalo rinkų asociacijos (ICMA) rengiamomis ir prižiūrimomis žaliųjų obligacijų taisyklėmis ir su žaliųjų obligacijų leidimu susijusiomis praktikomis. 2017 m. liepą Grupė išleido pirmąją 300 mln. eurų emisiją, po metų 2018 m. liepą, buvo sėkmingai išplatinta ir antroji tokios pat apimties žaliųjų obligacijų emisija. Pritrauktomis lėšomis Grupė finansuoja investicijas į vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą, energijos gamybos iš atliekų ir biomasės bei netaršaus transporto projektus. Žaliosiomis obligacijomis pritrauktas lėšas Grupė naudoja tik tų investicijų finansavimui, kurios skirtos žaliosios energetikos projektams.

2020-2023 m. planuojama investuoti 700–950 mln. eurų į žaliąją gamybą, siekiant užbaigti vykdomus statybų projektus ir 2023 m. pasiekti 1,6-1,8MW instaliuotą galią.

Socialinė aplinka

Mus įkvepia ir jungia bendras tikslas – kurti energetiškai sumanią ateitį, kuri būtų patogi, paprasta ir palanki aplinkai. Mums rūpi darbuotojų patirtis ir asmeninis tobulėjimas. Užtikriname žmogaus teisių apsaugą, darbo vietos kokybę ir saugą, lygias galimybes ir įvairovę, kaip tai numatyta Grupės lygių galimybių ir įvairovės bei kitose politikose. Skatiname pilietiškumą, savanorystę, ryšių ir bendradarbiavimo su vietos bendruomenės palaikymą, mokslo ir verslo bendradarbiavimą, visuomenės švietimą energetinio efektyvumo bei saugaus energijos vartojimo temomis.

Darbuotojų įvairovė

Įvairovę skatinanti darbo aplinka praturtina darbuotojų patirtį bei stiprina lygias galimybes atsiskleisti jų talentams. Tyrimai taip pat rodo, kad įmonės, kuriose darbuotojai jaučiasi įtraukti į veiklas ir vertinami, pasižymi didesniu darbuotojų lojalumu ir mažesne darbuotojų kaita. Todėl Grupė, siekdama strateginio darbuotojų patirties gerinimo tikslo, dėmesį skiria ir įvairovės puoselėjimui.

„Ignitis grupės“ įmonėse dirba beveik 4 000 darbuotojų. Nors įmonių grupėje darbo pobūdžio galimybės nepriklauso nuo darbuotojo lyties, pastebima jog dėl veiklos specifikos energetikos sektoriuje dominuoja vyrai.

        Pagrindiniai 2019 m. darbuotojų demografiniai duomenys
Visi darbuotojai

28 % moterų

72 % vyrų
Specialistai

35 % moterų

65 % vyrų
Vidurinio lygmens vadovai

31 % moterų

69% vyrų
Vadovai

30 % moterų

70 % vyrų
Pasiskirstymas pagal amžių

33 % 17 – 36 metų amžiaus

48 % 37 – 56 metų amžiaus

19 % 57 – 76 metų amžiaus

 

Darbuotojų sauga ir sveikata

Siekiame sukurti saugią darbo aplinką savo darbuotojams ir partneriams, tad nuolat peržiūrime ir tobuliname darbo saugos sritis ir procesus, skirtus identifikuoti galimoms rizikoms. Grupės įmonės įgyvendina įvairias priemones: saugaus darbo instrukcijų parengimą, priemonių įsigijimą ir išdalinimą darbuotojams, saugių darbo vietų įrengimą, sveikatos patikrinimus, privalomus darbo saugos mokymus ir kt.

Sėkmę darbų saugos srityje padeda užtikrinti darbuotojų ir darbdavio dialogas. Grupėje daug dėmesio skiriame darbuotojų informavimui ir edukacijai šia tema. Darbuotojai skatinami pranešti apie galimus pažeidimus ar rizikas. Tokiu būdu užtvirtiname nulinę toleranciją darbų saugos pažeidimams.

Grupės įmonėse nuolatos renkama informacija apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, padarytą žalą, sužeidimus.
 

            Incidentų ir nelaimingų atsitikimų statistika
  2019 2018 2017
Mirtini nelaimingi atsitikimai, darbuotojai 0 1 0
Mirtini nelaimingi atsitikimai, rangovai 0 0 1
Prarastas laikas milijonui darbo valandų 5.79 4.47 9.78
Visų darbuotojų skaičius tuo pačiu laikotarpiu 3742 3826 4513

Prarasto laiko incidentas ar sužalojimas (angl. Lost-time injury) – bet koks incidentas darbe, lemiantis prarastas darbo valandas. Paprastai skaičiuojamas prarasto laiko incidentų ar sužalojimų skaičius tenkantis milijonui darbo valandų (angl. Lost time injury rate, LTIR).

Darbuotojų tobulėjimas

Mums svarbu, kad darbuotojai galėtų tobulinti savo žinias, tad suteikiame jiems įvairias galimybes tai padaryti. Grupėje veikia mokymų akademija, kurioje organizuojami įvairūs bendrųjų, profesinių ir vadovavimo kompetencijų mokymai, pavyzdžiui, lyderystės, komandos formavimo, pokyčių valdymo, projektų valdymo ir kt. Grupė rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu bei užtikrina, kad darbuotojai turėtų visus įstatymų numatytus darbui privalomus atestatus.

2019 m. vienam grupės darbuotojui teko apie 8 val. mokymų (skaičiuojami tik gyvi mokymai). 2018 m. mokymų valandų skaičius siekė 25 val. (skaičiuojami gyvi ir elektroniniai mokymai).

2019 m. Grupėje atlikti 498 darbuotojų kompetencijų ir karjeros vystymo vertinimai bei sudaryti ugdymo planai, o iš viso 83 % darbuotojų dalyvavo oficialiuose metiniuose pokalbiuose.

Darbuotojų pasitenkinimas ir papildomos naudos

Siekiame nuosekliai bei kryptingai formuoti organizacijos kultūrą bei užtikrinti gerą darbuotojų patirtį. Nuo 2019 m. pradėjome atlikti darbuotojų patirties tyrimą -  eNPS (angl. Employee Net Promoter Score). Šis tyrimas atskleidžia, kaip darbuotojai vertina įvairias organizacines patirtis, kiek yra patenkinti Grupe ir ar ją rekomenduotų savo draugams, kolegoms.

eNPS tyrimo rezultatai nuosekliai gerėja: 2019 m. antrą ketvirtį jis siekė 23 %, o 2020 m. antrą ketvirtį šoktelėjo iki 54 %. Nuoseklus šio rodiklio didinimas yra strateginis Grupės tikslas.

Grupės įmonėse yra įdiegta papildomų naudų darbuotojams sistema. Papildomos naudos – motyvavimo priemonė, kuria siekiama didinti darbuotojų įsitraukimą, padėti suderinti darbą ir poilsį. Naudodamiesi papildomomis motyvavimo priemonėmis darbuotojai gali tobulinti įgūdžius, siekti geresnių veiklos rezultatų bei praturtinti savo patirtį įmonėje.

Žmogaus teisės ir lygios galimybės

Vertiname kiekvieną darbuotoją ir siekiame užtikrinti lygias galimybes įsidarbinti ir kilti karjeros laiptais kiekvienam darbuotojui, nepaisant jo amžiaus, lyties, rasės, tautinės kilmės, tikėjimo, seksualinės orientacijos ar kitų su darbu nesusijusių požymių. Grupė gerbia ir saugo darbuotojų teises, pasisako prieš bet kokius žmogaus teisių pažeidimus ir skatina lygias galimybes aplinkoje, kurioje ji gali daryti poveikį.

Darbuotojų darbo sąlygos, darbo užmokestis, papildomos naudos ir kiti darbo organizavimo aspektai yra nustatomi siekiant sudaryti lygias galimybes ir padėti darbuotojams derinti darbą, asmeninį gyvenimą ir vykdyti šeiminius įsipareigojimus.

Grupėje galiojančiame Etikos kodekse bei Lygių galimybių ir įvairovės politikoje įtvirtinti visoje Grupėje puoselėjami lygių galimybių ir įvairovės principai bei jų pagrindinės įgyvendinimo priemonės.  Viena iš jų - Grupėje veikianti Pasitikėjimo linija, kuria darbuotojai ir kiti suinteresuotieji gali konfidencialiai pranešti apie bet kokius galimus darnumo principų, įskaitant žmogaus teisių ir lygių galimybių, pažeidimus, kurie yra nagrinėjami Grupėje nustatyta pranešimų nagrinėjimo tvarka.

Parama

Stiprinant skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, nuo 2018 m. „Ignitis grupė“ ir jos įmonės paramos neskiria.

„Lietuvos energijos“ paramos fondą, per kurį anksčiau buvo teikiama parama, ruošiamasi likviduoti.Nauji kvietimai teikti paraiškas paramai gauti nebebus teikiami, paraiškos nesvarstomos.

Informacija apie „Lietuvos energijos“ paramos fondo veiklą galite rasti šioje nuorodoje.

Bendradarbiavimas su bendruomenėmis

„Ignitis grupės“ veiklos yra geografiškai pasiskirsčiusios po skirtingus Lietuvos ir kitų šalių regionus, kur yra įsikūrusios įvairios bendruomenės, kurios gali daryti įtaką Grupės veiklai bei kurių gyvenamajai, socialinei ir ekonominei aplinkai Grupė gali turėti poveikį. Todėl vykdant veiklą yra abipusiai naudinga atsižvelgti į atitinkamų bendruomenių poreikius, vystyti bendrus projektus, užmegzti partnerystes siekiant sustiprinti tiek bendruomenių, tiek Grupės darnų vystymąsi.

Mes siekiame maksimaliai sumažinti galimą neigiamą poveikį bendruomenėms ir būti patikimu bendruomenių nariu. Formuojant ir tobulinant savo darnumo veiklas mums svarbi bendruomenių nuomonė, todėl prioritetą teikiamą atvirai ir aktyviai komunikacijai, ypatingai šiose srityse:

 • esamų ir planuojamų Grupės veiklų, kurios gali daryti ar daro reikšmingą poveikį bendruomenėms kontekste. Pavyzdžiui, kai dėl veikiančių Grupės įrenginių ar laikinai Grupės, jos partnerių ar rangovų atliekamų statybų darbų reikšmingai pasikeičia Bendruomenių garsinė ir (ar) vizualinė aplinka, sukeliami nemalonūs kvapai;
 • vykdant švietėjiškas, su Grupės veiklos specifika susijusias veiklas, ypatingai energetinio efektyvumo srityje;
 • kuriant sprendimus, kurie gerina bendruomenių socioekonominę aplinką ir prisideda prie gyvenviečių gamtinės aplinkos tausojimo;
 • būnant patikimu darbdaviu visuose Lietuvos ir užsienio regionuose, kuriuose vykdome veiklą.

Vykdomų veiklų pavyzdžiai:

 • Per žiniasklaidos priemones – televiziją, radiją, spaudą ir internetą – siekiama informuoti visuomenę apie saugos principus, kurių būtina laikytis atliekant lauko darbus. Ypatingas dėmesys skiriamas priminimui apie požeminį elektros ir dujų tinklą, taip pat patarimų apie saugų elgesį audrų metu sklaidai.
 • Visuomenės ir ypač jaunosios kartos švietimas apie energetiką stiprinamas organizuojant ekskursijas į „Ignitis gamyba“ valdomus objektus: kombinuotojo ciklo bloką Elektrėnuose, Kruonio HAE, Kauno HE. Nors pandemijos metu ekskursijos laikinai sustabdytos, per 2019 m. buvo surengta daugiau nei 100 ekskursijų, kuriose sudalyvavo daugiau nei 1700 lankytojų iš įvairių įmonių, mokyklų ir kitų institucijų.
 • Aktyvus dalyvavimas Energetikų dienai skirtose iniciatyvose: 2019 m. Darbuotojai mokyklose įvairaus amžiaus moksleiviams pravedė daugiau nei pusšimtį pamokų apie energetiką ir taupų energijos vartojimą
 • Naujus projektus įgyvendinančioms įmonėms „Ignitis renewables“, VKJ ir KKJ ypač aktualus glaudaus kontakto su vietinėmis bendruomenėmis išlaikymas. Įmonės periodiškai organizuoja susitikimus, dalyvauja bendruomenių šventėse, kur pristato savo veiklą, projekto įgyvendinimo eigą, atsako į klausimus.
 • Inovacijų ir plėtros projektai kuria vertę gyventojams ir bendruomenėms, lengvina jų gyvenimą, sudaro galimybes patiems gaminti energiją, naudoti labiau aplinkai palankų transportą. Pavyzdžiui, Grupė išvystė pirmąją pasaulyje visos šalies mastu veikiančią nutolusių saulės elektrinių platformą „Saulės parkai“, kur dalies saulės elektrinės savininku gali tapti ir joje pagamintą energiją vartoti bet kuris šalies gyventojas, net ir gyvenantis bute. Vilniuje „Ignitis grupė“ išvystė platų greito elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą „Ignitis ON“.

Valdysenos aspektai

Vadovaujama patyrusios vadovų komandos, Grupė pasiekė reikšmingų rezultatų tvarios energetikos plėtros srityje, kartu parodydama įsipareigojimą laikytis aukščiausio lygio aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos principų. 

Grupė veikia vadovaujantis skaidriu, veiksmingu ir tvirtu valdymo modeliu. Nuo 2016 m. Bendrovė kasmet patenka tarp geriausiai valdomų valstybės įmonių – ji paskelbta valdymo lydere didelių įmonių kategorijoje ir suteiktas aukščiausias galimas A+ reitingas pagal Valdymo indeksą. 


 

Veiklos tęstinumo užtikrinimas

Grupėje veiklos tęstinumas įtvirtintas Veiklos tęstinumo politikoje ir susijusiuose dokumentuose bei standartuose. Politikoje numatyta sistema, kuri užtikrina Grupės pasiruošimą nenumatytam veiklos nutrūkimui. Saugiai ir nenutrūkstamai veiklai skiriamas aukščiausio lygio dėmesys – Veiklos tęstinumo politiką ir įmonių grupės krizės valdymo planus tvirtina AB „Ignitis grupė“ valdyba. 

Poveikio verslui analizės (angl. Business Impact Analysis) pagrindu rengiami veiklos tęstinumo planai kiekvienoje Grupės įmonėse, koordinuojant patronuojančiai įmonei. Grupės įmonėse išskiriami pagrindiniai tęstinumo planai – Veiklos tęstinumo (angl. Business Continuity Plan), Ekstremalių situacijų valdymo (angl. Emergency Plan), Krizės valdymo (angl. Crisis Management Plan) ir IT paslaugų atstatymo planai (angl. Disaster Recovery Plans). Politika nustato planų rengimo atsakomybes, peržiūrą ir testavimo periodiškumą. Taip pat Grupės įmonėse vyksta reguliarios pratybos. 

Korupcijos prevencija

„Ignitis grupė“ siekia veikti atsakingai ir darniai, tad savo kasdienėje veikloje netoleruoja jokių korupcijos apraiškų ir pasisako už sąžiningą verslą bei skaidrų bendravimą su visomis suinteresuotomis šalimis.
Plačiau su korupcijos prevencijos veikla galite susipažinti šiame puslapyje.

Korupcijos prevencija

Ataskaitos

Apie „Ignitis grupės“ darnumo veiklas bei pažangą aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios valdysenos (angl. Environmental, Social and Corporate Governance, toliau – ASV) srityse galite sužinoti pateikiamose ataskaitose.

Atsakingo verslo ataskaitos: ASV rodiklių ataskaitos:
2019 metų ataskaita 2020 m. I pusmečio ASV rodiklių atskleidimas 
2018 metų ataskaita  
2017 metų ataskaita  
2016 metų ataskaita  
2015 metų ataskaita  

ASV rizikos reitingas

Nepriklausoma ASV ir įmonių valdymo reitingų, tyrimų bei analizės teikėjų lyderė „Sustainalytics“ visapusiškai įvertino „Ignitis grupės“ nefinansinius rezultatus aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo ir valdysenos (ASV) srityse ir suteikė Grupei ASV rizikos reitingą, nurodytą žemiau pateikiamoje rizikos reitingo ataskaitos santraukoje.

ASV rizikos reitingo ataskaita (anglų k.)

„Sustainalytics“ ASV rizikos reitingo ataskaitos santraukos pagrindiniai aspektai:

 • Bendras įvertinimas (26,5 taškai) reiškia, kad „Ignitis grupė“ patenka tarp 20 % geriausiai vertinamų įmonių savo pramonės šakoje bei tarp pusės geriausiai įvertintų įmonių iš viso pasaulio (vertinama daugiau nei 12 000 įmonių).
 • „Sustainalytics“ vertinimu, „Ignitis grupė“ susiduria su vidutine rizika būti finansiškai paveikta su ASV susijusių veiksnių, nes jų pasireiškimo tikimybė vertinama kaip vidutinė, o svarbiausių Grupės ASV veiksnių valdymas – kaip stiprus.

Šis išorinis reitingas atspindi visapusišką įmonės veiklos rezultatų vertinimą svarbiausių įmonės poveikių darnumui atžvilgiu. Reitingas gali padėti investuotojams ir kitoms suinteresuotoms šalims sprendimų priėmimo procese.

Sustainalytics