Akcininkų susirinkimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija yra numatyta AB „Ignitis grupė“ įstatuose bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme.

Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos (penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo) pabaigoje buvę AB „Ignitis grupė“ akcininkais.

Pranešimai apie šaukiamus visuotinius akcininkų susirinkimus, įskaitant visą būtiną susijusią informaciją, susirinkimo darbotvarkėje svarstomų klausimų priedus bei visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai skelbiami viešai AB „Ignitis grupė“ interneto svetainėje (žr. žemiau) bei Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržų informacinėse sistemose.

Akcininkai arba jų įgaliotiniai taip pat turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris taip pat paskelbiamas viešai.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas