Paskelbta „Ignitis grupės“ naujos kadencijos valdybos narių atranka

2021 m. lapkričio 29 d.
Paskelbta „Ignitis grupės“ naujos kadencijos valdybos narių atranka

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ paskelbė naujų valdybos narių atranką. Sprendimą skelbti atranką priėmė grupės Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į tai, kad esamos valdybos kadencija baigiasi 2022 m. sausio 31 d. Tuo pačiu Stebėtojų taryba priėmė sprendimą pratęsti esamos valdybos kadenciją iki naujosios išrinkimo, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 28 d.

Kandidatai atrankoje į valdybą kviečiami teikti paraiškas iki 2021 m. gruodžio 20 d. (imtinai), su skelbimais ir kandidatams keliamais kvalifikaciniais reikalavimais susipažinti galima Grupės svetainėje (nuoroda). Kandidatų į Valdybos narius atrankai vykdyti pasitelktas išorės partneris – vadovų ir vadovaujančio personalo paieška ir atranka užsiimanti agentūra „J. Friisberg & Partners“.

„Ignitis grupės“ valdyba yra sudaroma iš penkių narių, renkamų ketverių metų kadencijai stebėtojų tarybos sprendimu. Vadovaujantis Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gairių aprašo reikalavimais, valdybos pirmininkas renkamas „Ignitis grupės“ vadovu.

Kaip skelbė „Ignitis grupė“, nauji Stebėtojų tarybos nariai buvo išrinkti 2021 m. spalio 26 d. Atsižvelgiant į tai, kad naujai išrinkta Stebėtojų taryba turėjo būti supažindinta su valdybos narių atrankos procesu, taip pat išgryninti valdybos narių kompetencijų poreikį bei atlikti kitus privalomus veiksmus ir tuomet inicijuoti naujos valdybos narių viešą atranką, „Ignitis grupės“ veiklos tęstinumui iki naujos valdybos išrinkimo bei sklandžiam atrankos procesui užtikrinti, dabartinės Valdybos kadencija, laikantis Akcinių bendrovių įstatymo, pratęsiama iki 2022 m. vasario 28 d.

Naujai renkamos „Ignitis grupės“ valdybos nariai pagal turimas kompetencijas turės užtikrinti tinkamą grupės veiklos vykdymą ir penkių skirtingų sričių kuravimą – Strateginio valdymo, Komercinių veiklų, Finansų valdymo, Organizacinio vystymo ir Reguliuojamų veiklų sričių.

Šiuo metu valdyboje už Strateginio valdymo sritį yra atsakingas „Ignitis grupės“ vadovas ir Valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas, Finansų ir iždo sritį – Darius Kašauskas, Komercijos ir paslaugų bei Infrastruktūros ir plėtros sritis kuruoja Vidmantas Salietis, o už Organizacinio vystymosi sritį atsakinga Živilė Skibarkienė.

Kaip „Ignitis grupė“ skelbė anksčiau, 2021 m. birželio 25 d. grupės valdybos nario pareigas nustojus eiti Dominykui Tučkui, buvo priimtas sprendimas pritarti atnaujintam valdybos narių kuravimo sričių sąrašui, kuris galioja iki valdybos kadencijos pabaigos.

„Ignitis grupės“ Infrastruktūros ir plėtros sritį, kuri apima ir grupės gamybos portfelio formavimo, įskaitant atsinaujinančios energetikos vystymo klausimus, iki valdybos kadencijos pabaigos perėmė kuruoti Vidmantas Salietis. Grupės inovacijų strategijos formavimo ir inovacijų funkcijos kuravimą perėmė Darius Maikštėnas.