Pirmąjį 2021 m. pusmetį „Ignitis grupės“ rezultatus augino žaliosios gamybos plėtra

2021 m. rugpjūčio 31 d.
 Pirmąjį 2021 m. pusmetį „Ignitis grupės“ rezultatus augino žaliosios gamybos plėtra
  • „Ignitis grupės“ koreguotas EBITDA 2021 m. pirmąjį pusmetį siekė 168,4 mln. eurų ir buvo 30,5 proc. didesnis nei tuo pat metu pernai.
  • Koreguoto EBITDA augimą visuose veiklos segmentuose daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos instaliuotos galios augimas.
  • Atsižvelgiant į tvirtus 2021 m. I pusmečio rezultatus, toliau laikomasi metinio koreguoto EBITDA prognozės – 300-310 mln. eurų.

Tarptautinės energetikos bendrovės „Ignitis grupė“ koreguotas EBITDA2021 m. I pusmetį buvo 30,5 proc. didesnis nei analogišku laikotarpiu pernai ir siekė 168,4 mln. eurų. Stiprų koreguoto EBITDA augimą visuose veiklos segmentuose daugiausiai lėmė Žaliosios gamybos instaliuotos galios augimas, taip pat geresni rezultatai Sprendimų klientams segmente ir išaugęs paskirstytos energijos kiekis Tinklų segmente.

Prie augimo „Ignitis grupės“ Žaliosios gamybos segmente daugiausiai prisidėjo Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) veikla ir Vilniaus kogeneracinės jėgainės (VKJ) atliekas į energiją verčiančio bloko komercinės veiklos pradžia bei geresni Kauno hidroelektrinės rezultatai. Geresnius rezultatus Sprendimų klientams segmente lėmė palankūs kainų pokyčių dujų rinkoje, o Tinklų segmente – didesnis paskirstytos energijos kiekis dėl šaltesnių orų.

„Pirmasis 2021 m. pusmetis pasižymėjo tolimesniu „Ignitis grupės“ finansinių ir veiklos rodiklių augimu ir pasistūmėjimu siekiant grupės strategijoje įtvirtintų tikslų ir tvarios plėtros. Kaip ir prognozuota, buvo pradėta Vilniaus kogeneracinės jėgainės vieno iš blokų komercinė veikla, taip pat įžengta į Latvijos atsinaujinančios energetikosrinką, pasirašant sąlygines sutartis įsigyti tris ankstyvos vystymostadijos vėjo parkus. Kryptingą tolimesnę žaliosios gamybos pajėgumų plėtrą ir efektyvų šios srities kompetencijų panaudojimą turėtų užtikrinti ir grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidacija. Reikšmingų rezultatų pasiekta ir Tinklų segmente – sudaryta sutartis su infrastruktūros tiekėju dėl maždaug 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių. Be to, šiame segmente didelis dėmesys skirtas ir prijungimų galios didinimui bei tinklo priežiūrai“, – sako „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas ir vadovas Darius Maikštėnas.

2021 m. prognozė 

Atsižvelgiant į tvirtus 2021 m. I pusmečio rezultatus, toliau laikomasi metinio koreguoto EBITDA prognozės – 300-310 mln. eurų (3-6 % didesnis nei faktinis 2020 m. rezultatas), kuri yra paremta augimu Žaliosios gamybos segmente dėl praėjusiais metais veiklą pradėjusios KKJ pilnųmetų rezultato, VKJ atliekas į energiją verčiančio bloko ir Pomeranijos vėjo parko (VP) komercinės veiklos pradžios. 

Grąža akcininkams 

Patvirtinus neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, „Ignitis grupė“ planuoja išmokėti 43,75 mln. eurų dividendus (arba 0,589-0,599 euro už akciją1) už pirmąjį 2021 m. pusmetį. 

Strategijos įgyvendinimas 

Per ataskaitinį laikotarpį, „Ignitis grupė“ padidino Žaliosios gamybos instaliuotą galią 43 MW iki 1 120 MW, lyginant su 2020 m. I pusm., nes 2020 m. rugpjūtį komercinę veiklą pradėjo KKJ (24 MWe, 70 MWth) ir 2021 m. kovą pradėjo veikti atliekas į energiją verčiantis VKJ blokas (19 MWe, 60 MWth).  

Visi likę Žaliosios gamybos projektai vyksta pagal planą, išskyrus Pomeranijos VP (94 MW) ir I saulės parkų portfelį Lenkijoje (iki 170 MW). Pomeranijos VP visos turbinos yra pradėtos eksploatuoti ir šiuo metu gamina elektros energiją, tačiau pilna komercinės veiklos pradžia numatoma apie 2021 m. trečiąjį ketvirtį, kuomet bus gautas gamybos leidimas. Apie 6 mėnesių komercinės veiklos vėlavimas daugiausiai susijęs su COVID-19 ir kitomis įprastomis rizikomis, vystant tokio pobūdžio projektus. Atsižvelgiant į I saulės parkų portfelį Lenkijoje, buvo inicijuotos sutarties derybos su vystytoju („Sun Investment Group“), nes nei vienas projektas nebuvo laimėjęs ilgalaikės paramos schemos (CfD) per pastaruosius dvejus aukcionus.

Tai pat, po ataskaitinio laikotarpio, „Ignitis grupė“ padidino vystomus Žaliosios gamybos pajėgumus apie 160 MW, pasirašydama sąlyginę sutartį įsigyti tris ankstyvos vystymo stadijos vėjo parkus Latvijoje. 

Galiausiai, „Ignitis grupė“ inicijavo Grupės atsinaujinančių išteklių energetikos įmonių konsolidavimo projektą. Tai leis užtikrinti konkurencingesnį, lankstesnį ir efektyvesnį Žaliosios gamybos projektų įgyvendinimą, sustiprinti UAB „Ignitis renewables“ finansinį pajėgumą bei plėsti ir gilinti šios srities kompetencijas. 

Tinklų segmente Grupė sudarė sutartį su išmaniosios apskaitos infrastruktūros tiekėju ir nustatė šios infrastruktūros diegimo sistemą, atitinkančią aukščiausius rinkos standartus, tarp jų kibernetinio saugumo, dėl ko projekto įgyvendinimo pabaigos data buvo pakeista į 2025 m. (vietoje anksčiau buvusių 2023 m.). Be to, plėtra Tinklų segmente toliau tęsiama prijungiant naujus klientus ir didinant prijungimų galią bei prižiūrint tinklą, taip pat vykdoma tinklo techninė priežiūra daugiausiai keičiant oro linijas požeminėmis.  

2021 m. I pusmetį investicijos siekė 76,9 mln. eurų ir, lyginant su 2020 m. I pusmečiu, buvo 58,9 % mažesnės. Tai daugiausia lėmė mažesnės investicijos į VKJ – dėl perplanuoto investicijų plano, Kauno KJ – ji pradėjo veiklą 2020 m. rugpjūtį, ir Pomeranijos VP – projektas artėja prie komercinės veiklos pradžios. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė didesnės investicijos į Tinklų segmentą. 

Darnumas ir valdysena  

2021 m. pirmąjį pusmetį „Ignitis grupė“ tęsė šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų valdymo plano rengimą siekiant įgyvendinti savo įsipareigojimą iki 2050 m. pasiekti nulinį emisijų balansą (angl. net-zero). Šiuo metu Grupė bendradarbiauja su Mokslu paremtų tikslų iniciatyva (angl. Science Based Targets Initiative) siekdama užtikrinti, kad tarpiniai emisijų mažinimo tikslai atitiktų šią ambiciją. Tarpinius tikslus planuojama paskelbti 2021 m. trečiąjį ketvirtį. 

Galiausiai, pastangų judėti link ASV valdymo meistriškumo rezultatų dėka, „Ignitis grupė“  dabar yra lyderė tarp šio sektoriaus bendrovių pasaulyje, vertinant pagal „MSCI“ ASV reitingų agentūros suteiktą „AA“ reitingą. Tai didele dalimi lėmė tęstinis įsipareigojimas  mažinti poveikį klimato kaitai, atsinaujinančios energetikos projektų portfelio plėtra ir pagrindinių socialinės atsakomybės ir valdysenos praktikų stiprinimas. 

Valdysenos pokyčiai 

Stebėtojų tarybos kadencija baigėsi 2021 m. rugpjūčio 29 d., o dėl tebevykstančio atrankos proceso, už kurį atsakingas daugumos akcininkas (Lietuvos Respublikos Finansų ministerija), dar nėra paskirtų naujų stebėtojų tarybos narių. Tai neturėtų paveikti Grupės veiklų, nes nauja stebėtojų taryba turėtų būti paskirta visuotinio patronuojančios bendrovės akcininkų susirinkimo metu iki 2021 m. spalio mėn. pabaigos.

Pagrindiniai „Ignitis grupės“ 2021 m. I pusmečio finansiniai rodikliai (AVR2) 

EUR, mln.   

2021 m. I pusm. 

2020 m. I pusm.   

Pokytis   

EBITDA 

169,9 

149,7 

13,5 % 

Koreguotas EBITDA 

168,4 

129,0 

30,5 % 

Koreguoto EBITDA marža  

22,9 % 

22,7 % 

0,2 p. p. 

Grynasis pelnas   

48,8 

71,9 

(32,1 %) 

Koreguotas grynasis pelnas    

77,7 

54,6 

42,3 % 

Investicijos 

76,9 

187,3 

(58,9 %) 

FCF   

70,2 

17,9 

292,2 % 

ROE (12 mėn.) 

9,0 % 

7,7 % 

1,3 p. p. 

Koreguotas ROE (12 mėn.) 

9,3 % 

8,1 % 

1,2 p. p. 

ROCE (12 mėn.)    

9,1 % 

5,8 % 

3,3 p. p. 

Koreguotas ROCE (12 mėn.)   

8,5 % 

5,9 % 

2,6 p. p. 

EUR, mln.

2021.06.30 

2020.12.31 

Pokytis  

Grynoji skola /Koreguotas EBITDA (12 mėn.) 

1,73 

2,06 

(16,0 %) 

FFO /Grynoji skola 

55,8 % 

52,1 % 

3,7 p. p. 

1Jei bendrovė, pasiremdama 2021 m. liepos 29 d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, įsigytų savų akcijų iki teisės apskaitos gauti dividendus dienos, tai yra iki 2021 m. spalio mėn. 11 d. dienos pabaigos, dividendas už akciją galėtų proporcingai kisti priklausomai nuo patronuojančios bendrovės įsigytų savų akcijų skaičiaus, bet neviršijant 0,599 Eur už akciją (atsižvelgiant į maksimalų savų akcijų skaičių, kurį patronuojanti bendrovė gali įsigyti). Nepaisant to, bendra dividendų suma, kuri yra 43,75 mln. Eur, nekistų.

2 Visi, išskyrus grynasis pelnas, yra alternatyvūs veiklos rodikliai. Grupės finansinių rodiklių formulės pateikiamos Grupės svetainėje (nuoroda). 

 Rezultatų pristatymas   

„Ignitis grupė“ 2021 m. pirmojo pusmečio rezultatus investuotojams ir analitikams pristatys 2021 m. rugpjūčio 31 d. 11:00 val. Lietuvos laiku.  

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/8nqe4aft 

Taip pat prie pristatymo galite prisijungti telefonu žemiau esančiais numeriais:  
Vilnius, Lietuva: +370 5 214 0081  
Londonas, Jungtinė Karalystė: +44 20 7192 8338  
Niujorkas, Jungtinės Amerikos Valstijos: +1 (646) 7413-167  
Prisijungimo kodas: 5082919  

Klausimus „Ignitis grupės“ ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę internetiniam pristatymui arba gyvai pristatymo metu. 

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą:  
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai  

Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu:  
https://www.ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai