„Ignitis grupė“ iki 2025 m. planuoja padvigubinti Žaliosios gamybos pajėgumus

2022 m. vasario 28 d.
„Ignitis grupė“ iki 2025 m. planuoja padvigubinti Žaliosios gamybos pajėgumus

Tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“ sieks, kad jos valdoma Žaliosios gamybos instaliuota galia iki 2025 m. būtų padvigubinta, taip užtikrinant didesnę elektros energijos gamybą regione ir mažesnę energetinę priklausomybę nuo trečiųjų šalių. Apie tai Grupė paskelbė pirmadienį paviešintame 2022-2025 m. strateginiame plane. 

Strateginiame plane numatyta, kad „Ignitis grupės“ instaliuota Žaliosios gamybos galia 2025 m. turėtų siekti 2,0-2,2 GW (šiuo metu 1,2 GW), o 2030 m. – 4 GW. 

„Pastarieji geopolitiniai įvykiai rodo, kad Lietuvai ir visam regionui būtina didinti švarios vietinės elektros gamybos pajėgumus, o tvariausias būdas to siekti yra Žaliosios gamybos plėtra. „Ignitis grupė“ yra numačiusi ambicingus tikslus ir kiekvienais metais užtikrintai eina jų įgyvendinimo link. Strateginiame plane taip pat išlaikome ir sustipriname savo įsipareigojimus tvarumui, dekarbonizacijai, taip užtikrindami, kad prisidėsime prie klimato kaitos stabdymo“, - sako „Ignitis grupės“ vadovas ir valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.  

Grupė 2022-2025 m. laikotarpiu yra numačiusi 1,7-2,0 mlrd. eurų dydžio investicijas. Tvarių investicijų dalis 2022-2025 m. laikotarpiu viršys 90 %, o 85-95 % šių investicijų planuojama skirti projektams, kurių įgyvendinimas prisidės prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. 

Apie 50 % arba 0,8-1,0 mlrd. eurų investicijų bus nukreipta į Žaliosios gamybos segmentą – tai leis 2025 m. žaliosios gamybos instaliuotą galią padidinti iki 2,0-2,2 GW. Šiuo metu Grupės instaliuota Žaliosios gamybos galia siekia 1,2 GW. 

Strateginiame plane įtvirtintas ir siekis užtikrinti tinklų skaitmenizavimą bei paslaugų kokybės, tinklo efektyvumo ir atsparumo didinimą, kuris sudarys prielaidas energetikos pokyčiams. Investicijos į Tinklų segmentą sieks apie 45 % nuo visų 2022-2025 m. numatomų Grupės investicijų, arba 0,8–0,9 mlrd. eurų. 

Iki 2025 m. pabaigos numatyta įdiegti išmaniuosius skaitiklius visiems verslo klientams ir privatiems klientams, per metus suvartojantiems 1 000  kWh ir daugiau elektros energijos. Planuojama, kad 2025 m. tinkle bus įdiegta apie 1,1-1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių. Investicijas Tinklų segmente numatyta nukreipti ir į skirstomųjų tinklų oro linijų keitimą požeminiais elektros kabeliais, prijungimo prie tinklų proceso palengvinimą, įgalinant gaminančius vartotojus. Investicijos į tinklo efektyvumo didinimą leis padidinti skirstomojo tinklo atsparumą. 

Pažanga kuriant darnią ateitį 

Strateginiame plane taip pat pabrėžiama, kad Grupė yra įsipareigojusi kurti darnią ateitį ir to siekia kryptingais veiksmais keturiose pagrindinėse srityse: mažindama savo poveikį klimatui, rūpindamasi gamtos išteklių apsauga, siekdama, kad jos darbuotojai būtų pasiruošę ateičiai ir užtikrindama organizacijos patikimumą. 

Pirmosiose srityse keliami tikslai apima žaliosios gamybos plėtrą, šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimą, žiedinės ekonomikos skatinimą, ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugą. Strateginiame plane numatyta iki 2025 m. Grupės ŠESD emisijas sumažinti apie 23 %, o iki 2030 m. – apie 47 % (palyginti su 2020 m.). Tokia tendencija atitinka 2021 m. rudenį „Mokslu grįstų tikslų iniciatyvos“ (angl. Science-based Targets Initiative, SBTi) patvirtintus Grupės emisijų mažinimo tikslus ir ilgalaikį nulinio emisijų balanso siekį. 

Rūpindamasi darbuotojais, Grupė ketina išlaikyti didelį dėmesį darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimui, sieks didinti įvairovę ir įtrauktį, gerinti darbuotojų patirtį. Tarp svarbiausių tikslų taip pat yra skaidrios ir etiškos veiklos užtikrinimas, atsparumas ir tvarios vertės kūrimas. 

Savo tvarumo pažangą Grupė ir toliau matuos atsižvelgdama į tarptautinių reitingų agentūrų „Sustainalytics“ ir MSCI, kurios vertina su ASV susijusias rizikas ir jų valdymą, vertinimo rezultatus, taip pat pasaulinės aplinkosaugos atskleidimų organizacijos CDP vertinimą. 

Finansinė disciplina 

Atnaujintame Strateginiame plane įtvirtintas siekis išlaikyti tvirtą Grupės finansinę padėtį. Planuojama, kad Grupės koreguotas EBITDA 2025 m. sieks 370-410 mln. eurų, o tvarių veiklų koreguoto EBITDA dalis sudarys ne mažiau nei 70%. EBITDA augimas 2022-2025 m., lyginant su 2021 m., sieks  11-23 %, o tai daugiausiai lems Žaliosios gamybos plėtra ir Tinklai.  

Be to, Grupė planuoja išlaikyti BBB arba aukštesnį investicinį kredito reitingą 2022–2025 m. laikotarpiu. Grupės grynosios skolos ir koreguoto EBITDA santykis neviršys penkių kartų. 

2021 m. rezultatai – nulemti Žaliosios gamybos 

Nors praėję metai gamtinių dujų ir elektros energijos rinkose buvo kupini iššūkių, atliktos investicijos į Žaliąją gamybą ir naujai pradėję veikti pajėgumai padėjo užtikrinti gerus rezultatus.  Grupės koreguotas EBITDA, lyginant su 2020 m., augo 35,3 % ir siekė 332,7 mln. Eur. Viršijome 300–310 mln. Eur prognozę 7,3 %.  

Žaliosios gamybos segmento EBITDA per 2021 m. išaugo 113,3 proc. iki 107,5 mln. Eur. Tai daugiausiai lėmė instaliuoti nauji Žaliosios gamybos pajėgumai, leidę pagaminti didesnį elektros energijos kiekį. Prie to prisidėjo veiklą pradėję Pomeranijos vėjo parkas (94 MW) ir atliekas energija verčiantis Vilniaus kogeneracinės jėgainės blokas (19 MW elektros galia, 60 MW šiluminė galia), taip pat Kauno kogeneracinė jėgainė (24 MW elektros galia, 70 MW šilumos galia), paleista 2020 m. rugpjūčio mėn. Taip pat rezultatus gerino Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės komercinės veiklos rodikliai ir Kauno hidroelektrinės rezultatai. 

Svarbu paminėti, kad mūsų vystomų Žaliosios gamybos projektų portfelis išaugo 460 MW, nes įsigijome vėjo parkų projektus Latvijoje ir Lenkijoje, saulės jėgainių portfelį Lenkijoje ir užsitikrinome sklypų Lietuvoje ir Lenkijoje, skirtų sausumos vėjo ir saulės jėgainių projektų vystymui, t. y., pradėjome plyno lauko investicijas. Siekdami dar labiau paspartinti augimą bei uždirbti papildomą grąžą, 2022 m. planuojame pradėti turto rotavimo programą.  

Prognozuojame, kad 2022 m. koreguotas EBITDA turėtų siekti 290–335 mln. Eur. Tai daugiausiai lems planuojami geresni rezultatai Žaliosios gamybos segmente, taip pat su prognozuojamais gerais Tinklų segmento rezultatais. Tuo tarpu Sprendimų klientams segmente numatomas prastesnis rezultatas, lyginant su 2021 m., susijęs su gamtinių dujų veikla   2021–2022 m. laikotarpiu (didesniu teigiamu efektu 2021 m. ir didesniu neigiamu efektu numatomu 2022 m.).  
 

Pagal Dividendų politiką, už 2021 m. planuojame išmokėti 1,19 Eur dividendus vienai akcijai, iš viso – 87,6 mln. Eur. Tai reiškia, kad paprastųjų vardinių akcijų pajamingumas siektų 5,7 %, o GDR – 5,8 % (vertinant metų pabaigos uždarymo kainas). Verta paminėti, kad numatomas 0,600 Eur dividendai vienai akcijai už antrąjį 2021 m. pusmetį (iš 1,19 Eur) dar turi būti patvirtinti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu 2022 m. kovo 29 d.