2023 09 21 šaukiamas neeilinis visuotinis AB „Ignitis grupė“ akcininkų susirinkimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2023 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu šaukia neeilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).  

VAS įvyks 2023 m. rugsėjo 21 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).  

VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra: 

  • dėl AB „Ignitis grupė“ konsoliduoto tarpinio pranešimo už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., svarstymo; 

  • dėl AB „Ignitis grupė“ audituoto sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. birželio 30 d., patvirtinimo; 

  • dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams. 

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. 

Priedai
Bendrasis balsavimo biuletenis
Pranešimas apie neeilinį akcininkų susirinkimą

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:  

Komunikacija 
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
[email protected]  

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
[email protected]