2021 03 25 šaukiamas AB „Ignitis grupė“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Žvejų g. 14, Vilnius, valdyba šaukia eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. kovo 25 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku).

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą atvirose ir uždarose erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Karantinas šiuo metu nustatytas iki 2021 m. kovo 31 d. 24:00 val., taigi apima ir Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Bendrovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei. Bendrasis balsavimo biuletenis ir informacija dėl jo pasirašymo ir pateikimo bei kita aktuali informacija susijusi su šaukiamu akcininkų susirinkimu pateikiama Bendrovės tinklalapyje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas. Pažymėtina, kad akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai galėtų dalyvauti tiesiogiai, nevyks.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  • Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį;
  • Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai;
  • Dėl AB „Ignitis grupė“ 2020 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
  • Dėl rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymo;
  • Dėl 2020 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
  • Dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo;
  • Dėl atnaujintų AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimo.

Darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai pateikiami pridedamame pranešime dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.


Dokumentai:

Pranešimas apie eilinį akcininkų susirinkimą

Bendrasis balsavimo biuletenis

Atmintinė dėl balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime iš anksto užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį

AB „Ignitis grupė“ 2020 metų konsoliduotas metinis pranešimas


Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis: 

Komunikacija
Artūras Ketlerius 
+370 620 76076 
[email protected] 

Ryšiai su investuotojais 
Ainė Riffel-Grinkevičienė 
+370 643 14925 
[email protected]